คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศาสตร์ทางด้านสัตวแพทย์ มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และป้องกันการระบาดของโรคบางชนิด ด้วยเหตุนี้เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่องการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมสัมมนาเห็นพ้องต้องกันว่าควรมีการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เร่งรัดให้ดำเนินการจัดตั้งโดยเร็ว จนกระทั่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคราวประชุมครั้งที่ 325 (6/2553) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2553 มีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในปี 2554 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคราวประชุมครั้งที่ 127 (9/2554) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 มีมติอนุมัติหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และรายงานการอนุมัติหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทราบในคราวประชุมครั้งที่ 336 (9/2554) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2554 อีกทั้งหลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภาในคราวประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตหาดใหญ่ในคราวประชุมครั้งที่ 41 (9/2557) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 มีมติเห็นชอบให้รับนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 โดยวิธีพิเศษ ซึ่งโครงการจัดตั้งได้รับนักศึกษารุ่นที่ 1 ทั้งสิ้น จำนวน 25 คน และโรงพยาบาลสัตว์ได้เปิดบริการดูแลรักษาสัตว์แก่ประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา

ข้อมูลคณะ

ระบุข้อมูลที่ต้องการประชาสัมพันธ์ ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

 1. ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 240 หน่วยกิต
 4. รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หลักสูตร  6  ปี
 5. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)
  • lPLO1 (S) สามารถบูรณาการความรู้แบบองค์รวมในการดูแลสุขภาพสัตว์ อาหารปลอดภัย และสุขภาพหนึ่งเดียวไปประยุกต์ใช้ได้
  • PLO2 (S) สามารถปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์ได้สอดคล้องกับบริบทการเลี้ยงสัตว์ในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้
  • PLO3 (S) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางระบาดวิทยาและงานวิจัยด้านสัตวแพทย์เพื่อการปฏิบัติวิชาชีพ
  • PLO4 (G) มีทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อการทำงานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของสังคม
  • PLO5 (G) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนประพฤติตนตามหลักประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
  • PLO6 (G) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน การสื่อสาร นำเสนอและออกแบบการบริหารจัดการ
  • PLO7 (S) มีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์
 6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา :
  • ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
  • ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่น กลุ่มทายาทเกษตรกร กลุ่มผู้จบปริญญาตรีและนักเรียนมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา เป็นต้น
 7. แผนการรับนักศึกษาและจำนวนนักศึกษา : 32 คน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (หลักสูตร 6 ปี)

สีประจำคณะ

#B0C4DE สีฟ้าหม่น

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ ถ.ปุณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 9600
อีเมล : vetpsu@gmail.com
เว็บไซต์ : www.vet.psu.ac.th
 
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักงาน : อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ ถ.ปุณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 9607
อีเมล : psuvethospital@gmail.com
Facebook : โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์