คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 0679/2552  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ในช่วงแรกของการดำเนินงาน ได้รับความช่วยในหลายด้านจากหน่วยระบาดวิทยาคณะแพทยศาสตร์ และสถาบันวิจัยสุขภาพภาคใต้ (วพส.) เป็นอย่างดี  คณะฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ โดยมีเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำกับคณะสัตวแพทย์ฯ ที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย และผลิตสัตวแพทย์ที่เป็นคนในพื้นที่ ผ่านการศึกษาสัตวแพทย์ในหลักสูตรที่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถสื่อสารกับคนในพื้นที่ด้วยภาษาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากหน้าที่ที่ต้องดูแลสุขภาพสัตว์ สุขภาพคน และสุขภาพสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) ฉบับ พ.ศ.2558 ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 127/2554 ต่อมาได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยการขอมติเวียนจากที่ประชุม แทนการประชุมครั้งที่ 335 (8/2554) ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ มอ 001/1499 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 และได้รับความเห็นชอบจากสัตวแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ให้รับนักศึกษา จำนวน 17 คน  และในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ให้รับนักศึกษา จำนวน 25 คน

ข้อมูลคณะ

จุดเด่นของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • เน้นวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ที่มีพื้นฐานจากงานวิจัย
  • เน้นการศึกษาทางระบาดวิทยาเพื่อการควบคุมโรคในสัตว์ และโรคสัตว์สู่คน
  • เน้นความเป็นเลิศในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก นกเขาชวาเสียง และนกกรงหัวจุก รวมถึง สัตว์น้ำซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจของภาคใต้
  • เน้นความเป็นเลิศทางด้านอาหารปลอดภัย อาหารฮาลาล และผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์
  • มีการเรียนการสอนที่ฝึกการปรับตัวให้เข้าชุมชมมุสลิม
  • เน้นความสามารถทางภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ และ สามารถเลือกภาษาที่ 3 เช่น ภาษามลายู จีน หรือ ญี่ปุ่น เพื่อพร้อมรับการปรับตัวสู่ประชาคมอาเซียน และการศึกษาต่อ

การรับนักศึกษา

  • เปิดรับนักศึกษาในปี 2558
  • เน้นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในภาคใต้ 75% นอกนั้นเป็นนักศึกษาจากภาคอื่นๆ
  • รับนักศึกษาชั้นปีละ 25 คน เป็นผู้จบม. 6 หรือ จบ วท.บ. จากสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สัตวศาสตร์/สัตวบาล วาริชศาสตร์/ ประมง ชีววิทยา เป็นต้น
  • ใช้เวลาศึกษา 6 ปี

สีประจำคณะ

#B0C4DE สีฟ้าหม่น

ภาควิชา/หน่วยงาน

สำนักงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ ถ.ปุณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 9600 โทรสาร 0 7428 9608
อีเมล : vetpsu@gmail.com
เว็บไซต์ : www.vet.psu.ac.th
Facebook : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักงาน : อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ ถ.ปุณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 9607 โทรสาร 0 7428 9608
อีเมล : psuvethospital@gmail.com
Facebook : โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์