วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) ณ วิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยรวมหน่วยงานที่มีการจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ 2 หน่วยเข้าด้วยกัน คือ (1) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2545- พ.ศ. 2560) มีนักศึกษาภายใต้โครงการ 16 รุ่น โดยบัณฑิตที่จบมีคุณวุฒิ วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) และ (2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งปี พ.ศ. 2548 ผลิตบัณฑิตคุณวุฒิ วท.บ. 3 สาขาวิชา (เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟแวร์ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 15 รุ่น เพื่อให้แนวทางการจัดการศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์มีความเข้มขัน ดังนั้นการตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มีเป้าหมายเพื่อบริหารการจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ ในศาสตร์ด้านระบบดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ โดยตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มุ่งเน้นงานวิชาการและวิจัยการคำนวณและประมวลผลในเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาเมืองภูเก็ตอัจฉริยะ พร้อมทั้งการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ ภายในวิทยาเขตภูเก็ต

ข้อมูลคณะ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มีเป้าหมายเพื่อบริหารการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ในศาสตร์ด้านระบบดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ โดยตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มุ่งเน้นงานวิชาการและวิจัยการคำนวณและประมวลผลในเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาเมืองภูเก็ตอัจฉริยะ พร้อมทั้งการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ ภายในวิทยาเขตภูเก็ต ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้นำทางวิชาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชายฝั่งทะเลอันดามันและประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

เน้นการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษโดยการจัดให้ 30% ของวิชาเฉพาะศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สนับสนุนนักศึกษาให้มีประสบการณ์ในการทำงานจริงกับสถานประกอบการ (Work Integrated Learning) มีการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตพร้อมที่จะทำงานได้ทันทีโดยนักศึกษาทุกคนสามารถเลือกที่จะเข้าเรียนในแผน ก สหกิจศึกษา คือ ทำงานเสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของหน่วยงานภายใต้การควบคุมของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย หรือเลือกจะเข้าเรียนในแผน ข (ฝึกงาน) ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกงานจำนวน 320 ชั่วโมง และ สนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านการประกวด แข่งขัน ทัศนศึกษา ทั้งในและนอกประเทศ

จุดเด่นของภาควิชาฯ
  1. สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ เน้นการเรียนรู้ พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สามารถศึกษาออกแบบสร้างระบบสารสนเทศในองค์กร เทคโนโลยีเครือข่าย และการประยุกต์ด้านแอนิเมชันและมัลติมีเดีย
  2. สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) เน้นการนำหลักการทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ตั้งแต่การเก็บความต้องการ การกำหนดขอบเขตของระบบ กระบวนการผลิต การตรวจสอบ การประเมินผล การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์
  3. สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (นานาชาติ) เน้นให้เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจในองค์กรและสามารถนำเทคโนโลยีหรือสื่ต่าง ๆ มาประยุกต์ในกระบวนการธุรกิจนั้น ๆ เช่น การทำตลาดออนไลน์ การทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและจัดการเว็บไซต์ที่ทำธุรกิจออนไลน์ ระบบการวางแผนและการจัดการทรัพยากรในองค์กรโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
  4. หลักสูตรของวิทยาลัยฯ จะเน้นการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดยได้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้ร้อยละ 30 ของรายวิชาเฉพาะศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์
  5. มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วนั้นสามารถทำงานได้ทันที โดยนักศึกษาทุกคนที่มีศักยภาพสูงจะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในแผน ก สหกิจศึกษา ที่ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานหรือองค์กรร่วมกับคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเลือก แผน ก จะเข้าเรียนในแผน ข (ฝึกงาน) ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกงาน จำนวน 320 ชั่วโมง
  6. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าฝึกงาน/สหกิจศึกษา และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
  7. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานจริงกับสถานประกอบการ (Work Integrated Learning)
  8. สนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านการประกวด แข่งขัน ทัศนศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ

สีประจำคณะ

#891A1C สีแดงเลือดหมู

ภาควิชา/หน่วยงาน

สำนักงาน : วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7627 6471, 0 7627 6562 โทรสาร 0 7627 6453
อีเมล : cocpsuphuket@gmail.com
เว็บไซต์ : www.computing.psu.ac.th
Facebook : College of Computing, PSU Phuket Campus