คณะการบริการและการท่องเที่ยว

คณะการบริการและการท่องเที่ยว ชื่อเดิมคือ คณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นคณะที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (2535-2539) โดยเริ่มเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) (Bachelor of Business Administration: Hotel Management) ในปีการศึกษา 2537 มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในหลักสูตรนานาชาติโดยจัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในภูมิภาค ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทำงานในระดับนานาชาติและสามารถได้รับการพัฒนาเป็นผู้บริหารระดับสูงได้ โดยในปีการศึกษา 2544 คณะฯ ได้ขยายการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิเทศธุรกิจ: จีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา ตามลำดับ และได้เปลี่ยนชื่อคณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นคณะอุตสาหกรรมบริการเพื่อให้ครอบคลุมสาขาวิชาใหม่ทั้งหมดที่คณะฯ เปิดสอน

ต่อมาในปีการศึกษา 2549 คณะฯ ได้เปิดหลักสูตรเพิ่มอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้แยกหน่วยงานออกเป็น 2 คณะ คือ คณะวิเทศศึกษา รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ: จีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา สำหรับคณะอุตสาหกรรมบริการ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น คณะการบริการและการท่องเที่ยว และในปีการศึกษา 2559 คณะการบริการและการท่องเที่ยวได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง

ในการดำเนินการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีของคณะการบริการและการท่องเที่ยวในปัจจุบันได้มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวโดยการผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ภาคทฤษฎีและมีประสบการณ์การปฏิบัติงานจากภาคธุรกิจ อีกทั้งมุ่งให้บัณฑิตต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

นอกจากนี้คณะฯ ได้ปูพื้นฐานการขยายองค์ความรู้ไปสู่ระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ ความเอาใจใส่ถึงผลกระทบต่อผู้รับบริการ สังคมและวัฒนธรรมไทย และยังคงความเป็นไทย มีภูมิคุ้มกันทางสติปัญญา มีทักษะการใช้ชีวิตที่ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีและมีความสุข ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 คณะการบริการและการท่องเที่ยว มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่มาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ และ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) เพื่อเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) แบ่งออกเป็น สาขาวิชาการจัดการการบริการ และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โดยจัดการศึกษาระบบไตรภาค จากความต้องการของสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศที่ต้องการบัณฑิตที่พร้อมและสามารถทำงานได้ทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหาทันสมัย มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมา โดยผ่านการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 คณะฯ ได้นำแนวคิดของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มาปรับปรุงใหม่เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2558) แบ่งออกเป็น สาขาวิชาการจัดการการบริการ และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งจัดการศึกษาระบบทวิภาค เพื่อรองรับการเปิดสอนแก่นักศึกษาในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยมุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว รวมถึงศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและนานาชาติบนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งปัจจุบันคณะฯ ได้ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ควบคู่กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สำหรับเปิดสอนแก่นักศึกษาในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูลคณะ

อัตราการได้งานทำของบัณฑิตอยู่ในระดับสูง

บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จบการศึกษารุ่นแรก 44 คน ในปีการศึกษา 2541 โดยจากการสำรวจของกองแผนงาน ในด้านภาวะการหางานทำของบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมบริการ(เดิม) และต่อมาเปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะการบริการและการท่องเที่ยวจนถึงปัจจุบัน รวมจำนวน 23 รุ่น (รหัส 37-59) โดยเฉลี่ยอัตราการได้งานทำทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษาอยู่ระหว่าง 80-90% ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และบัณฑิตที่เหลือส่วนใหญ่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

อาจารย์ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกตรงสาขาจากต่างประเทศ

คณะการบริการและการท่องเที่ยว มีอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกตรงสาขาที่เปิดสอนและผลิตผลงานทางวิชาการอยู่ในระดับสูง กล่าวคือ สาขาวิชาการจัดการการบริการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนอาจารย์ประจำคณะฯ ทั้งหมด และอาจารย์ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือเป็นชาวต่างชาติ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อและเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในคณะการบริการและการท่องเที่ยวใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนและจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของคณะฯ มอบหมายให้อาจารย์เจ้าของภาษาจากต่างประเทศ เช่น อังกฤษ อเมริกา เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและเน้นการขยายฐานคำศัพท์ และความเข้าใจหลักไวยากรณ์ผ่านการอ่าน และเรียนร่วมกับนักศึกษาชาวต่างชาติจากประเทศต่าง ๆ เช่น ฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ไอร์แลนด์ รัสเซีย ยูเครน มอริเชียส คาซัคสถาน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เป็นต้น นอกจากนี้คณะฯ ยังมีการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องแก่นักศึกษาทุกชั้นปี

ห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนการเรียนรู้

คณะฯ จัดให้มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ แก่นักศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนภาคปฏิบัติในรายวิชาและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer Lab) โดยมีการขยายพื้นที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อีกจำนวน 80 เครื่อง รวมถึงจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้พัฒนาทักษะและให้คำปรึกษาทางภาษาอังกฤษ Language Support Centre (LSC) ห้องปฏิบัติการส่วนหน้าและแม่บ้าน (Room Division) ห้องปฏิบัติการให้บริการบนเครื่องบินจำลอง (PSU Terminal) ห้องปฏิบัติการครัว (Kitchen Lab) ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหาร The Campus ร้านอาหาร Sweet Factory สำหรับการเรียนรู้ทางด้านการเปิดร้านอาหาร ห้องปฏิบัติการ Innovation Room และ Computer Lab & Working Space สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น

มีประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานในตำแหน่งที่หลากหลาย

นักศึกษาของคณะฯ จะผ่านการฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษาตลอดหลักสูตรในตำแหน่งต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมด้านการบริการและการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจในภาคบริการ เพื่อจะได้เรียนรู้หลักการทำงาน สร้างเสริมประสบการณ์ทำงานจริง อันจะส่งผลให้บัณฑิตมีศักยภาพในการเป็นผู้บริหารระดับสูงมากขึ้น นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถใช้ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานในการสำรวจความต้องการของตนเอง พัฒนาทักษะให้เกิดความชำนาญและความถนัด ส่งเสริมการกล้าแสดงออกในสาขาวิชาชีพเฉพาะที่เลือกศึกษามากยิ่งขึ้น โดยแบ่งได้ดังนี้

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติงานจำนวน 2 ครั้งคือ การฝึกปฏิบัติงาน 1 และสามารถเลือกการฝึกปฏิบัติงาน 2 หรือสหกิจศึกษา หรือการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งนี้ สำหรับการฝึกปฏิบัติงานครั้งที่ 2 เป็นไปตามกลุ่มวิชาชีพเฉพาะเลือกและความสนใจของนักศึกษา
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ นักศึกษาจะสามารถฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา 1 ครั้ง และสำหรับชั้นปีที่ 4 สามารถเลือกเรียนตามความสนใจอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ แบบ ก. นักศึกษาเลือกเรียนตามแผนการศึกษาที่คณะฯ หรือ แบบ ข. นักศึกษาเลือกเรียนตามโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่คณะฯ ทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน โดยจะต้องเรียนรายวิชาของสถาบันต่างประเทศนั้น ๆ และเทียบโอนรายวิชากลับมาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ
โอกาสศึกษาต่อและโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
 1. โครงการหลักสูตร 3 ปริญญา (PSU-IMI Triple Degree Program) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้ ต้องเรียนที่คณะการบริการและการท่องเที่ยว ก่อนเป็นระยะเวลา 3 - 3.5 ปี หลังจากนั้นเดินทางไปเรียนและฝึกปฏิบัติงานที่ International Management Institute, Switzerland (IMI) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นระยะเวลา 10 เดือน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ 3 ปริญญาบัตรคือ B.B.A จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, B.A จากสถาบัน IMI สวิตเซอร์แลนด์ และ B.A. จาก Manchester Metropolitan University ประเทศสหราชอาณาจักร
 2. โครงการ Double Degree Program สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ (Service Innovation Management) ระหว่างคณะฯ กับ Berlin School of Economics and Law (BSEL) ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี และ University of Northampton ประเทศสหราชอาณาจักร
 3. โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการ เช่น
 • Berlin School of Economics and Law (BSEL), Germany
 • Duale Hochschule Baden Württemberg Ravensburg (DHBW Ravensburg), Germany
 • The Hochschule Bremen-City University of Applied Sciences, Germany
 • European University of Applied Sciences, Germany
 • HAAGA – HELIA University of Applied Sciences, Finland
 • FH Joanneum University of Applied Sciences, Austria
 • Thomas More University of Applied Sciences, Belgium
 • Komatsu College, Japan
 • Reitaku University, Japan
 • Japan College of Foreign Languages (JCFL), Japan
 • University of Tsukuba, Japan
 • Daegu Catholic University, South Korea
 • ASEAN International Mobility for Students (AIMs)
การพัฒนาตนเองผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา แบ่งเป็น 2 หมวดหลักคือ (1) กิจกรรมมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขตกำหนดไว้ โดยให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมตามชั้นปีๆ ละไม่น้อยกว่า 10 หน่วยชั่วโมง รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง ได้แก่ กิจกรรมขั้นเตรียมความพร้อม (Learner Awareness) สำหรับชั้นปีที่ 1, กิจกรรมขั้นการเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้สังคม (Community and Cultural Engagement) สำหรับชั้นปีที่ 2, กิจกรรมขั้นการสัมผัสโลกกว้าง (Global Discovery) สำหรับชั้นปีที่ 3, กิจกรรมขั้นความพร้อมสู่วัยทำงาน (Job Orientation) สำหรับชั้นปีที่ 4 และ (2) กิจกรรมเลือกเข้าร่วม เป็นกิจกรรมที่วิทยาเขตและคณะฯ กำหนดไว้ โดยให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจจำนวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยชั่วโมง ซึ่งมี 7 ด้านได้แก่ 1)กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์ 2)กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม 3)กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 4)กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ 5)กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 6)กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยและความภาคภูมิใจในสถาบัน 7)กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติและเสริมสร้างสมรรถนะสากล ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมงตามแผนการพัฒนานักศึกษาตลอดหลักสูตรแบบขั้นบันได

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตคณะการบริการและการท่องเที่ยวสามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการบริการสามารถประกอบอาชีพที่หลากหลาย ได้แก่ อาชีพพนักงานแผนกต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ เช่น แผนกบริการส่วนหน้า แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกแม่บ้าน แผนกจัดงานประชุมและกิจกรรมพิเศษ แผนกทรัพยากรมนุษย์ แผนกการตลาด เป็นต้น ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบริการ เช่น ศูนย์ประชุม ธุรกิจร้านอาหาร บริษัทจัดงานการประชุมและกิจกรรมพิเศษ พนักงานต้อนรับและตำแหน่งอื่น ๆ เป็นต้น ประกอบอาชีพในธุรกิจฝ่ายขายทางอินเทอร์เน็ต (E-Commerce) เช่น การสำรองห้องพัก (Reservation Online) และธุรกิจการขายห้องพักทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ประกอบอาชีพในภาครัฐและเอกชน งานเลขานุการสำหรับผู้บริหารระดับสูงของภาคธุรกิจบริการ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาตำแหน่งงานจากระดับปฏิบัติการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูงของภาคธุรกิจบริการ หรือธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง

สำหรับบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สามารถประกอบอาชีพที่หลากหลายในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยวในระดับผู้บริหารชั้นต้น เช่น ตัวแทนจำหน่าย การเดินทาง บริษัทนำเที่ยว ธุรกิจบริการการขนส่ง สายการบิน รถไฟ รถเช่า เรือสำราญ เป็นต้น ประกอบอาชีพในด้านการตลาด ธุรกิจฝ่ายขายทางอินเทอร์เน็ต (E-Commerce) เช่น การสำรองห้องพัก (Reservation Online) ธุรกิจขายทัวร์ นำเที่ยวแบบเหมาจ่าย ตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยวออนไลน์ เป็นต้น ประกอบอาชีพในองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ อุทยานแห่งชาติ สมาคมการท่องเที่ยว สมาคมมัคคุเทศก์ เป็นต้น ประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยว ธุรกิจส่วนตัวในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสามารถประกอบอาชีพในบริษัทหรือองค์กรนานาชาติในระดับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับนานาชาติ เช่น เรือสำราญ บริษัทนำเที่ยวข้ามชาติ สายการบินต่างชาติ เป็นต้น

อีกทั้งบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ สามารถประกอบอาชีพที่หลากหลายในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการให้บริการทางด้านสุขภาพ (Healthcare) ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจภาคขนส่ง ธุรกิจสำรองห้องพักและตั๋วเครื่องบิน ตลอดจนธุรกิจในอุตสาหกรรมต้นน้ำหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สถาบันทางการศึกษา รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานภายใต้กำกับของรัฐ สถานประกอบการในภาคธุรกิจบริการ บริษัทที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ เป็นต้น รวมถึงสามารถพัฒนาตำแหน่งงานจากระดับปฏิบัติการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูงที่ต้องใช้ทักษะการจัดการและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลักในองค์กร อีกทั้งสามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในภาคบริการได้ในอนาคต

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

  • สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

สีประจำคณะ

#EE268E สีบานเย็น

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
ติดต่อ : โทรศัพท์ +66 (0) 7627 6030, +66 (0) 7627 6032  โทรสาร +66 (0) 7627 6031, +66 (0) 7627 6038
อีเมล : fht@phuket.psu.ac.th, fhtpsu@gmail.com
เว็บไซต์ : www.fht.psu.ac.th
Facebook : Faculty of Hospitality and Tourism, PSU(Phuket)