คณะวิเทศศึกษา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2550 โดยสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะวิชาใหม่ขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  จำนวน 2 คณะวิชา คือ คณะการบริการและการท่องเที่ยว และคณะวิเทศศึกษา ทั้งสองคณะนี้ได้พัฒนามาจากคณะเดิมซึ่งยกเลิกไปแล้ว คือ คณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นคณะอุตสาหกรรมบริการ  ซึ่งได้พัฒนาเป็นหน่วยงานใหม่ 2 คณะ โดยทั้งสองคณะวิชาได้แยกกันรับผิดชอบการจัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป

ข้อมูลคณะ

คณะวิเทศศึกษาจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ  และ ใช้ภาษาต่างประเทศอันได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาฝรั่งเศส เป็นสื่อหลักในการเรียนการสอนพร้อมกับรับนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมศึกษากับนักศึกษาชาวไทย เพื่อเรียนรู้ร่วมกันและสร้างเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในอนาคต ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิเทศศึกษากำหนดให้นักศึกษาต้องไปศึกษา ณ ต่างประเทศ (Abroad Exposure) และนับหน่วยกิตเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
  • สาขาวิชานานาชาติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
   • วิชาเอกจีนศึกษา
   • วิชาเอกเกาหลีศึกษา
   • วิชาเอกไทยและอาเซียนศึกษา
   • วิชาเอกยุโรปศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

สีประจำคณะ

#ECCDAA สีพื้นดิน (Earth Tone)

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7627 6600 โทรสาร 0 7627 6263
อีเมล : fis-pr@phuket.psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.fis.psu.ac.th
Facebook : Faculty of International Studies, PSU Phuket
Line : https://line.me/R/ti/p/%40576jaozr