คณะวิเทศศึกษา

ในปีพ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะวิชาใหม่ขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 2 คณะวิชาคือ คณะการบริการและการท่องเที่ยว และคณะวิเทศศึกษา ทั้งสองคณะนี้ได้พัฒนามาจากคณะเดิมซึ่งยกเลิกไปแล้ว คือ คณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นคณะอุตสาหกรรมบริการ เมื่อคณะอุตสาหกรรมบริการได้พัฒนาเป็นหน่วยงานใหม่ 2 คณะแล้ว ทั้งสองคณะวิชาจึงได้แยกกันรับผิดชอบการจัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป

คณะวิเทศศึกษาจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ และ ใช้ภาษาต่างประเทศอันได้แก่ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลีเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอนพร้อมกับรับนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมศึกษากับนักศึกษาชาวไทย เพื่อเรียนรู้ร่วมกันและสร้างเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในอนาคต ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิเทศศึกษากำหนดให้นักศึกษาต้องไปศึกษา ณ ต่างประเทศ (Abroad Exposure) และนับหน่วยกิตเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร

สีประจำคณะ

#ECCDAA สีพื้นดิน (Earth Tone)

ภาควิชา/หน่วยงาน

สำนักงาน : คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7627 6600 โทรสาร 0 7627 6263
อีเมล : fis-pr@phuket.psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.fis.psu.ac.th
Facebook : Faculty of International Studies, PSU Phuket