คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและประกาศจัดตั้งวันที่ 19 เมษายน 2548 โดยเป็นการแยกตัวออกมาจากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ด้วยเป้าหมายหลักอยู่ที่การผลิตบัณฑิตและสร้างผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้ ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำไปถ่ายทอดให้เกิดการใช้จริง มีทีมงานที่เข้มแข็งทั้งอาจารย์และสายสนับสนุน ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา คณะฯ สร้างเครือข่ายวิจัย และมีงานวิจัยที่โดดเด่นในระดับนานาชาติ และนำไปสู่การแก้ปัญหาของชุมชนมากมาย

ข้อมูลคณะ

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เป็นนักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีความรอบรู้ มีความเข้าใจและมีจิตสำนึกอันดีต่อตนเอง สถาบัน และสังคม เน้นการเรียนรู้พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรชายฝั่ง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการ บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้ และอ้างอิงทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับชายฝั่งทะเลอันดามันและพื้นที่ที่ใกล้เคียง เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้เกิดการใช้งานจริง เป็นผู้นำในการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของการผลิตบัณฑิตคณะฯได้มีการมีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการเข้าด้วยกัน เพื่อให้บัณฑิตมีความเข้มแข็งทางวิชาการและสามารถทำงานตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆให้กับบัณฑิตให้มีความพร้อมที่จะทำงานได้ทันทีหลังจากผ่านการฝึกสหกิจศึกษา และพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้นักศึกษาทุกคนสามารถเลือกที่จะเข้าเรียนในแผน ก สหกิจศึกษา คือ  ทำงานในสถานประกอบการเสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของหน่วยงานภายใต้การควบคุมของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยมีการดูแลให้คำปรึกษาและประเมินโดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย หรือเลือกจะเข้าเรียนในแผน ข (ฝึกงาน) ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการจำนวน 320 ชั่วโมง  นอกจากนี้คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ที่เป็นหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ที่เน้นการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรม และการแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จุดเด่นของหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม เน้นความรู้ และทักษะในการใช้พัฒนา และบูรณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ เช่น เทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อการจัดการป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม เน้นองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในเชิงลึก ด้านการรับรู้ระยะไกลหรือ Remote sensing ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่สนใจจากระยะไกล เช่น จากดาวเทียม โดยอาศัยการวัดพลังงานจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำปฏิกิริยากับวัตถุหรือสภาพแวดล้อมที่สนใจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS ที่ใช้ในการเก็บวิเคราะห์ จัดการและนำเสนอข้อมูล เชิงพื้นที่ ซี่งหมายถึงข้อมูลที่มีพิกัด และระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือ GIS
 3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง เน้นองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการบริหารจัดการชายฝั่ง โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการเฝ้าระวัง ติดตาม และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 4. มีการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตก่อนที่จะทำงานได้ทันทีโดยนักศึกษาทุกคนที่มีศักยภาพสูงจะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในแผน ก สหกิจศึกษา ที่ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานหรือองค์กรร่วมกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเลือกแผน ก จะเข้าเรียนในแผน ข (ฝึกงาน) ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกงาน จำนวน 320 ชั่วโมงฃ
 5. คณะฯ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่มีโอกาสไปศึกษาดูงาน เรียนและทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาต่างชาติ ทั้งในไทย และต่างประเทศทุกปี

ระดับบัณฑิตศึกษา

 1. เป็นหลักสูตรเน้นการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 2. เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทำให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ การวิจัย ทัศนคติกับอาจารย์และนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. คณะฯ มีความพร้อมทางด้านบุคลากร เครื่องมือวิจัย และทุนวิจัยในการสนับสนุนนักศึกษาให้สามารถทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. คณะฯ มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น ห้องพักนักศึกษา WIFI เป็นต้น และมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทุกด้านเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต
 5. คณะฯ มีกลไกในการติดตามการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ทำให้นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สีประจำคณะ

#A671F6 สีม่วงคราม

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7627 6165 โทรสาร 0 7627 6044
อีเมล : fte@phuket.psu.ac.th
เว็บไซต์ : tephuket.com
Facebook : คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต