คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและประกาศจัดตั้งวันที่ 19 เมษายน 2548 แยกตัวออกมาจากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต เป้าหมายหลักอยู่ที่การผลิตบัณฑิตและผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้ ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำไปถ่ายทอดให้เกิดการใช้จริง มีทีมงานที่เข้มแข็งทั้งอาจารย์และสายสนับสนุน มีงานวิจัยที่โดดเด่น มีหลักสูตรที่น่าสนใจ คือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์) และที่กำลังพัฒนาเป็นจุดเด่นของคณะต่อไปคือ

  1. ด้าน Animation และ Multimedia สำหรับงานทางด้านคอมพิวเตอร์
  2. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมพัฒนาด้านการรับรู้ระยะไกล (Remote sensing) ในการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งงานวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมฝั่งอันดามัน

ข้อมูลคณะ

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นนักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและรอบรู้ มีความเข้าใจและสำนึกอันดีต่อตนเอง สถาบัน และสังคม เน้นการเรียนรู้พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการ บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้ และอ้างอิงทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชายฝั่งทะเลอันดามันและประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำไปถ่ายทอดให้เกิดการใช้จริง เป็นผู้นำในการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทุกหลักสูตร เน้นการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษโดยการจัดให้ 30% ของวิชาด้านคอมพิวเตอร์สอนเป็นภาษาอังกฤษ มีการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตพร้อมที่จะทำงานได้ทันทีและเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยนักศึกษาทุกคนสามารถเลือกที่จะเข้าเรียนในแผน ก สหกิจศึกษา คือ ทำงานเสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของหน่วยงานภายใต้การควบคุมของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย หรือเลือกจะเข้าเรียนในแผน ข (ฝึกงาน) ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกงานจำนวน 320 ชั่วโมง และเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล ให้พัฒนาเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภูเก็ต The Greater Phuket Digital Paradise Project: PhD ทำให้มีการตื่นตัวและกำลังสนับสนุนจากท้องถิ่นอย่างเต็มที่

ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อม ด้านภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพ คุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งวิชาการที่ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชายฝั่งทะเลอันดามันและประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

จุดเด่นของหลักสูตร
  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม เน้นความรู้ และทักษะในการใช้พัฒนา และบูรณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ เช่น เทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อการจัดการป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม เน้นองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในเชิงลึก ด้านการรับรู้ระยะไกลหรือ Remote sensing ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่สนใจจากระยะไกล เช่น จากดาวเทียม โดยอาศัยการวัดพลังงานจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำปฏิกิริยากับวัตถุหรือสภาพแวดล้อมที่สนใจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS ที่ใช้ในการเก็บวิเคราะห์ จัดการและนำเสนอข้อมูล เชิงพื้นที่ ซี่งหมายถึงข้อมูลที่มีพิกัด และระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือ GIS
  3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง เน้นองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการบริหารจัดการชายฝั่ง โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการเฝ้าระวัง ติดตาม และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  4. มีการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตก่อนที่จะทำงานได้ทันทีโดยนักศึกษาทุกคนที่มีศักยภาพสูงจะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในแผน ก สหกิจศึกษา ที่ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานหรือองค์กรร่วมกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเลือกแผน ก จะเข้าเรียนในแผน ข (ฝึกงาน) ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกงาน จำนวน 320 ชั่วโมง
  5. คณะฯ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่มีโอกาสไปศึกษาดูงาน เรียนและทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาต่างชาติ ทั้งในไทย และต่างประเทศทุกปี

เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล ให้พัฒนาเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภูเก็ต The Greater Phuket Digital Paradise Project: PhD ทำให้มีการตื่นตัวและได้รับสนับสนุนจากท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

สีประจำคณะ

#A671F6 สีม่วงคราม

ภาควิชา/หน่วยงาน

สำนักงาน : คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7627 6106, 0 7627 6118 โทรสาร 0 7627 6102
อีเมล : info@eng.psu.ac.th
เว็บไซต์ : te.psu.ac.th
Facebook : คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต