วิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

181 หมู่ที่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

www.pn.psu.ac.th

วิทยาเขตปัตตานีตั้งอยู่ที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นับเป็นวิทยาเขตเก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจของการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งใช้ชื่อขณะนั้นว่า "มหาวิทยาลัยภาคใต้" เริ่มก่อตั้งที่วิทยาเขตปัตตานีเป็นแห่งแรกในปี พ.ศ. 2509 และในปี พ.ศ. 2511 ได้ย้ายนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งเข้าศึกษาเป็นคณะที่สองของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมาศึกษาที่วิทยาเขตปัตตานีก่อนวิทยาเขตอื่น

จุดเด่นของวิทยาเขตปัตตานี

วิทยาเขตปัตตานีมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลและมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ ประกอบกับวิทยาเขตปัตตานีตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างด้านภูมิศาสตร์ มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นดินแดนที่รุ่งเรืองมาแต่โบราณ ประชาชนมีความแตกต่างทางด้านศาสนา คนส่วนใหญ่ของภูมิภาคนี้นับถือศาสนาอิสลาม ทำให้ความเชื่อ ศรัทธา ค่านิยมแตกต่างจากประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ซึ่งมีลักษณะทางสังคมเหมือนชาวไทยภาคอื่น ๆ ทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยได้เป็นอย่างดีี

หน่วยงาน

ปัจจุบันวิทยาเขตปัตตานี เปิดรับนักศึกษา 8 คณะ/วิทยาลัย คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี และมีหน่วยงานสนับสนุนในวิทยาเขตปัตตานี คือ สำนักวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา