คณะวิทยาการสื่อสาร

คณะวิทยาการสื่อสารเริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2545 ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ต่อมาในปีการศึกษา 2547 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ และในปีการศึกษา 2548 เปิดรับนักศึกษาอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ

คณะฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ดังนี้

ปีการศึกษา 2554 ปรับปรุง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยทั้งสองหลักสูตร เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2557 ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559 ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2563 ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมออกแบบสื่อ เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกที่ปรับปรุงตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Education : OBE) และ
ในปีการศึกษา 2564 ทุกหลักสูตรของคณะฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Education : OBE)

ทั้งนี้ คณะฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และมีความเหมาะสมกับลักษณะวิชาและความต้องการของผู้เรียน โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถปฏิบัติชิ้นงานเพื่อให้เกิดทักษะได้ นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้แก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามสาขาวิชา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ Multimedia ห้องปฏิบัติการสื่อสิ่งพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงฝึกปฏิบัติ CommSci Radio  สถานีโทรทัศน์ฝึกปฏิบัติการ CommSci TV ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการวาดภาพเคลื่อนไหว ห้องตัดต่อวีดิทัศน์ และห้องปฏิบัติการภาพถ่าย

ข้อมูลคณะ

คณะวิทยาการสื่อสารกำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “องค์กรที่โดดเด่นด้านนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” ภารกิจหลักที่ดำเนินการ คือ การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสาร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และนวัตกรรมการออกแบบสื่อ ที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ โดยมีพื้นฐาน
ความรู้ความเข้าใจในสังคมต่างวัฒนธรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

    • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
    • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

    • สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
    • สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

สีประจำคณะ

#E7E7E8 สีเงิน

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7334 9692
เว็บไซต์ : www.comm-sci.psu.ac.th
Facebook : คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี