คณะวิทยาการสื่อสาร

คณะวิทยาการสื่อสารเริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2545 ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ต่อมาในปีการศึกษา 2547 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ และในปีการศึกษา 2548 เปิดรับนักศึกษาอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ

ทั้งนี้คณะฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ดังนี้

ปีการศึกษา 2554 ปรับปรุง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยทั้งสองหลักสูตร เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2557 ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559 ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2560

คณะฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และมีความเหมาะสมกับลักษณะวิชาและความต้องการของผู้เรียน โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถปฏิบัติชิ้นงานเพื่อให้เกิดทักษะได้ นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้แก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามสาขาวิชา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ Multimedia ห้องปฏิบัติการสื่อสิ่งพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงฝึกปฏิบัติ CommSci Radio
สถานีโทรทัศน์ฝึกปฏิบัติการ CommSci TV ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการวาดภาพเคลื่อนไหว และห้องตัดต่อวีดิทัศน์

ข้อมูลคณะ

คณะวิทยาการสื่อสารกำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น  “องค์กรที่โดดเด่นด้านวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่บูรณาการองค์ความรู้และส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สากล เพื่อร่วมสร้างสังคมสันติสุข” ภารกิจหลักที่ดำเนินการ คือ การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสาร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ ที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ โดยมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในสังคมต่างวัฒนธรรม ซึ่งบัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะฯ สามารถประกอบอาชีพ ต่างๆได้ ดังนี้

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ผู้ประกอบอาชีพสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาในองค์กรสื่อสาร องค์กรสื่อมวลชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ เจ้าหน้าที่ตัดต่อ นักออกแบบกราฟิก ผู้ประกาศ ผู้ดำเนินรายการ ผู้กำกับรายการ นักเขียนบท นักเขียน ครีเอทีฟ เป็นต้น

ผู้ประกอบอาชีพด้านการสื่อสารการตลาดขององค์กร เช่น นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นักสื่อสารการตลาด นักวางแผนการตลาด นักวิจัยด้านการสื่อสารการตลาด นักบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ นักวางแผนสื่อกิจกรรม ที่ปรึกษาองค์กรด้านการสื่อสารการตลาด เป็นต้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกอบอาชีพนักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลเครือข่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนระบบไอที เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์หรือระบบบริหารงานบุคคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
ประกอบอาชีพนักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก นักสร้างสรรค์แอนิเมชัน 2 มิติ และ 3 มิติ นักออกแบบเว็บไซต์และเว็บมาสเตอร์ ผู้กำกับศิลป์ นักออกแบบหรือผู้อำนวยการสร้างดิจิทัลคอนเทนท์ ผู้อำนวยการองค์กรผลิตสื่อ เจ้าของกิจการองค์กรผลิตสื่อ สามารถประยุกต์ความรู้ใช้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบอื่นๆ

สีประจำคณะ

#E7E7E8 สีเงิน

ภาควิชา/หน่วยงาน

สำนักงาน : คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7334 9692 โทรสาร 0 7334 9692
อีเมล : phatcharakan.y@psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.commsci.psu.ac.th
Facebook : คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี