คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2509 โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะแรก ที่เปิดสอนในปี พ.ศ. 2510 โดยใช้อาคารเรียน ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร ต่อมา คณะศึกษาศาสตร์ ได้เปิดสอนเป็นคณะที่สอง เมื่อปีที่ พ.ศ. 2511 รับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 60 คน เป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 คน และสาขาศิลปศาสตร์ จำนวน 25 คน ใช้อาคารเรียนร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้ย้ายมาเรียนที่ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2511 (ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดวันดังกล่าวเป็นวันรูสะมิแล) มีอาจารย์จำนวน 11 คน โดยมี ศาสตราจารย์นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เป็นคณบดีคนแรก คณะศึกษาศาสตร์ นับเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เปิดสอน ในภาคใต้

ในระยะแรก คณะศึกษาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ผลิตครูระดับปริญญาตรี ที่สอน ระดับมัธยมศึกษา ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ และเพื่อ ขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในวิชาการศึกษา ออกไปสู่ส่วนภูมิภาคให้สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐ ตามแผนพัฒนาภาคใต้ พร้อมกันนั้นจะร่วมมือกับชุมชนในการปรับปรุงการศึกษา และยกระดับวิทยฐานะ ของครูอาจารย์ให้สูงขึ้นด้วย ปีการศึกษา 2511 เป็นปีแรกที่ คณะศึกษาศาสตร์ เปิดทำการสอน ในสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศาสตร์

ต่อมาคณะศึกษาศาสตร์ ขยายภารกิจเพื่อตอบสนอง ความต้องการของสังคม ตามศักยภาพและความพร้อม โดยมีพัฒนาการดังนี้

พ.ศ. 2512 จัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2526 เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา เป็นสาขาแรก
พ.ศ. 2530 จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา

ข้อมูลคณะ

คณะศึกษาศาสตร์เป็นสถาบันผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งอนาคตที่มุ่ง สร้างนักวิชาชีพการศึกษาให้มีองค์ความรู้ทั้งทางวิชาชีพ วิชาเนื้อหา ทักษะทางสังคมและวัฒนธรรม และทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อออกไปปฏิบัติงานวิชาชีพในสังคมฐานความรู้และสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลาย คณะศึกษาศาสตร์ จึงสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีการบูรณาการด้านวิชาการกับการพัฒนานักศึกษา มีนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการวิจัย มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท จนถึงปริญญาเอก มีการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาไปสู่สังคมเพื่อยกระดับชีวิตและ การศึกษาของชมชนให้สูงขึ้น โดยเฉพาะการจัดการศึกษาของชุมชนมุสลิมในระดับต่าง ๆ คณะศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นการก้าวไปสู่ความเป็น Research-oriented and e-Faculty

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
 • สาขาวิชาการประถมศึกษา
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาสุขศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
 • สาขาวิชาจิตวิทยา

สีประจำคณะ

#FA4D09 สีแสด

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7333 1301 โทรสาร 0 7333 1301
อีเมล : -
เว็บไซต์ : eduit.pn.psu.ac.th
Facebook : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ภาควิชาการศึกษา
สำนักงาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7333 7382 โทรสาร 0 7333 7382
มุ่งจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการทางวิชาชีพการศึกษา เพื่อสร้างครูมืออาชีพ ผลิตครู ในสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาศิลปศึกษา รวมถึงปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา วิชาเอกสร้างเสริมสุขภาพและวิชาเอกพลศึกษา และสาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สำนักงาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7331 3095 โทรสาร 0 7334 8322
มุ่งจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการทางวิชาการในด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมใหม่ในการเรียนรู้ โดยเฉพาะ e-Learning ที่เป็นนวัตกรรม การเรียนรู้ร่วมสมัย ม ีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพการศึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา และวิชาเอกระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และสาขาวิชาการออกแบบระบบการเรียนการสอน ระดับปริญญาเอกสาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา
 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
สำนักงาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7333 7383 โทรสาร 0 7334 8322
มุ่งจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการทางวิชาการด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพการศึกษาด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาองค์การ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา และปริญญาโทสาขาจิตวิทยาการศึกษา
 
ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
สำนักงาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7333 7381 โทรสาร 0 7334 8322
มุ่งจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการด้านการประเมินผลการศึกษาและการวิจัยทางการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพการศึกษาด้านการประเมินผลการศึกษา สถิติและการวิจัยทางการศึกษา และปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา และระดับปริญญาโทสาขาการวัดผลและการวิจัยการศึกษา รวมทั้งมีรายวิชาและทำการสอนระดับปริญญาเอกทุกสาขาที่เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์ นอกจากนั้นยังเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 
ภาควิชาพลศึกษา
สำนักงาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7331 3094 โทรสาร 0 7334 8322
มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการทางด้านพลศึกษา สุขศึกษาและการกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นเลิศทางวิชาการโดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาสุขศึกษา และระดับปริญญาโทเปิดร่วมกับภาควิชาการศึกษา ในหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกสร้างเสริมสุขภาพและวิชาเอกพลศึกษา
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
สำนักงาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7331 3094 โทรสาร 0 7334 8322
มุ่งจัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการบริหารการศึกษา เพื่อสร้างผู้นำการศึกษาในระดับสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 
โรงเรียนอนุบาลสาธิต และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักงาน : โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โรงเรียนอนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี เมือง ปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7331 2216, 0 7331 3934 ต่อ 1690, 1075
เว็บไซต์ : edu.psu.ac.th/anuban_satit
 
สำนักงาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7333 5131, 0 7331 3396 โทรสาร 0 7333 5131
เว็บไซต์ : satit.pn.psu.ac.th