คณะวิทยาการอิสลาม

วิทยาลัยอิสลามศึกษาได้รับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2532 โดยกำหนดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านวิชาการ และศิลปวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งผลิตกำลังคนทางด้านอิสลามศึกษาทั่วไปในทุกสาขา ปัจจุบันวิทยาลัยอิสลามศึกษาประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ สำนักงานวิชาการและบริการชุมชน และภาควิชาอิสลามศึกษา

การจัดตั้งวิทยาลัยอิสลามศึกษาขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สืบเนื่องจากความพยายามในอันที่จะแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นพื้นที่พิเศษ โดยสภาความมั่นคง แห่งชาติ ได้เสนอเป้าหมายและนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ และสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอรัฐบาล พิจารณากำหนดเป้าหมายและมาตรการ การพัฒนาพื้นที่ เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ในแผนฯ 5 โดยกำหนดให้จัดตั้งศูนย์กลางการศึกษาศาสนาอิสลาม ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาทุกระดับจนถึงขั้นอุดมศึกษา

ในส่วนของการผลิตบัณฑิตทางด้านอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะเปิดสาขาวิชาการศึกษาอิสลามขึ้นพร้อมๆ กับการริเริ่มจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิชา การศึกษาอิสลามขั้นอุดมศึกษา โดยจะจัดตั้งภาควิชาการศึกษาอิสลาม ซึ่งได้ร่างหลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับปริญญาตรีดำเนินการในรูปของแผนกวิชาอิสลามศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ ในหลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2523 และเพื่อให้การเรียนการสอนสาขาอิสลามศึกษา ดำเนินไปด้วยดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษาและคณะกรรมการร่างโครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษา เพื่อทำหน้าที่เสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนฯ 5 และมหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาและนำเสนอผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทบวงมหาวิทยาลัย นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและได้รับการจัดตั้งเป็น วิทยาลัยอิสลามศึกษา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2532 มีฐานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลคณะ

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
วิทยาลัยอิสลามศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำด้านวิทยาการอิสลามและโลกมุสลิมในภูมิภาค โดยมีการวิจัยเป็นฐาน
พันธกิจของวิทยาลัย
  1. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานหลักการอิสลาม
  2. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายทางการศึกษา และวิจัยด้านวิทยาการอิสลามในระดับภูมิภาค
  3. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับตะวันออกกลาง
  4. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอิสลาม และศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่ออิสลามศึกษา
  5. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิทยาการอิสลาม เพื่อความเป็นนานาชาติระดับสากล
  6. บูรณาการความรู้บนพื้นฐานอิสลามเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต
  7. ส่งเสริมสังคมพหุวัฒฯรรมบนพื้นฐานของอิสลาม
  8. ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมตามกรอบอิสลาม
ค่านิยมวิทยาลัยอิสลามศึกษา
อัลวะสะฏียะห์ (ดุลยภาพ) คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นเลิศ สานเสวนา ดุลยธรรม จิตสาธารณะ
สมรรถนะหลัก
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม รู้รักสามัคคี

สีประจำคณะ

#9a9c9c สีเทา

ภาควิชา/หน่วยงาน

สำนักงาน : คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล 94000 อ.เมือง จ.ปัตตานี
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-7333-1305 โทรสาร 0-7333-5128
อีเมล : cispsu@gmail.com, colislam@g.psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.cis.psu.ac.th
Facebook : FAIS.PSU.PN
 
สำนักงานเลขานุการ
สำนักงาน : ชั้น 2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ (อาคาร 59)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-7333-1305 โทรสาร 0-7333-5128
                  สำนักงานเลขานุการ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานบริหารกลาง เพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยงานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานบริการการศึกษา งานวางแผนและพัฒนา งานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ งานยานยนต์ เป็นต้น
 
สำนักงานวิชาการและบริการชุมชน (Office of Academic and Community Service Affairs)
สำนักงาน : ชั้น 5 อาคารวิทยาลัยอิสลามศึกษา (อาคาร 59)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
                  สำนักงานวิชาการและบริการชุมชนทำหน้าที่ด้านวิชาการและบริการชุมชน การวิจัย การผลิตเอกสาร การแปลเอกสารและตำรา ส่งเสริมเผยแพร่หลักวิชาการอิสลาม ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ในด้านวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดบริการทางด้านข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการจัดการแสดงนิทรรศการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
ภาควิชาอิสลามศึกษา (Department of Islamic Studies)
สำนักงาน : ชั้น 2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ (อาคาร 59)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-7332-3228 โทรสาร 0-7333-5128
                  ภาควิชาอิสลามศึกษาจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนอิสลามศึกษา) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (กฎหมายอิสลาม) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา) หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา สาขาวิชาการบริหารการจัดการศึกษาอิสลาม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา