คณะวิทยาการอิสลาม

คณะวิทยาการอิสลาม เดิมชื่อวิทยาลัยอิสลามศึกษา ได้รับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2532  และได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาการอิสลาม ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  2562  โดยกำหนดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านวิชาการและศิลปวิทยาการเกี่ยวกับอิสลามและบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งผลิตกำลังคนทางด้านอิสลามศึกษาทั่วไปในทุกสาขา

คณะวิทยาการอิสลามได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารคณะ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม และกลุ่มงานพันธกิจเพื่อสังคม

ปัจจุบันคณะวิทยาการอิสลาม ได้ทำหน้าที่ ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม ศึกษาค้นคว้าวิจัยความรู้ใหม่ ๆ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้ดำเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมตามศักยภาพและความพร้อม ซึ่งมีการพัฒนาเป็นลำดับ ดังนี้

พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอิสลามศึกษา (ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
พ.ศ. 2537 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์อิสลาม
พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา
พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาอิสลามศึกษา (โปรแกรมภาษาอาหรับ)
พ.ศ. 2545 เริ่มดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
พ.ศ. 2547 เริ่มดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดด้านอิสลามศึกษา
พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาตะวันออกกลางศึกษา
พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอิสลามศึกษา
พ.ศ. 2550 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
พ.ศ. 2551 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
พ.ศ. 2559 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลคณะ

คณะวิทยาการอิสลาม เดิมชื่อวิทยาลัยอิสลามศึกษา ได้รับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2532 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาการอิสลาม ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยมีเป้าหมายหลักในการจัดการศึกษาอิสลามที่ยึดหลักวะสะฏียะฮ์ (อิสลามสายกลาง) การวิจัยและผลิตองค์ความรู้อิสลามที่ถูกต้อง การบริการวิชาการ รวมถึงการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในหลักการอิสลามที่ถูกต้องและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันคณะวิทยาการอิสลามได้เปิดการเรียนการสอนจำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้
ระดับปริญญาตรีจำนวน 5 หลักสูตร คือ 1) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรภาษาไทย) 2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 3) ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายอิสลาม สาขานี้สามารถทำปริญญาที่สอง (Double Degree) ด้านนิติศาสตรบัณฑิต กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 4) ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม ปัจจุบันสาขานี้ได้พัฒนาเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลามซึ่งเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2564 5) ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (วิชาชีพครูโดยการรับรองจากคุรุสภา)
ระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 3 หลักสูตร คือ 1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (ปริญญาเอก) 2) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (ปริญญาโท) 3) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม (ปริญญาโท)

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

  • สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  • สาขาวิชากฎหมายอิสลาม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  • สาขาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  • สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง ปี 2561

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง ปี 2561

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม หลักสูตรปรับปรุง ปี 2564

สีประจำคณะ

#A19D9D สีเทา

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล 94000 อ.เมือง จ.ปัตตานี
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7333 1305 โทรสาร 0 7333 5128
อีเมล : pr.fais@g.psu.ac.th, cispsu@gmail.com
เว็บไซต์ : fais.psu.ac.th
Facebook : FAIS.PSU.PN