คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 6 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับอนุมัติจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2517 ระยะแรกใช้ชื่อว่าคณะมนุษยศาสตร์ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2518

วิสัยทัศน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะเป็นองค์กรชั้นนำในศิลปวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของอาเซียน โดยมุ่งจัดการเรียนการสอนและสร้างประโยชน์ในเชิงพัฒนาชุมชนและสังคม ด้วยฐานการวิจัยและคุณธรรมจริยธรรม

พันธกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กำหนดพันธกิจหลักของคณะที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไว้ 3 ประการ ดังนี้

 1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกระดับบนฐานของการวิจัยและคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่สามารถแข่งขันและปรับตัวในบริบทอาเซียน
 2. สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและนำการวิจัยมาใช้เป็นกลไกในการพัฒนาชุมชนและสังคม
 3. สร้างความเข้มแข็งในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบสนองความต้องการของชุมชนและการพัฒนาสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2558-2561) เป็นการกำหนดตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และปัจจัยสภาพแวดล้อมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ได้กำหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 4 ด้าน ดังนี้

 1. การผลิตบัณฑิต
 2. การวิจัยและบัณฑิตศึกษา
 3. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
 4. การพัฒนาระบบบริหารและองค์กร

ข้อมูลคณะ

 1. คณะมีหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีความเป็นบูรณาการ จึงสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่เป็นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างแท้จริง
 2. คณะมีหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม
 3. คณะมีบุคลากรผู้สอนที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอน และมีการพัฒนาคุณภาพอาจารย์อย่างต่อเนื่อง
 4. คณะมีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
 5. นักศึกษาสามารถที่จะใช้เวลาส่วนหนึ่งของเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปศึกษาต่อต่างประเทศได้ โดยสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่คณะมีความร่วมมือ ซึ่งได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย เกาหลี ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน
 6. คณะมีการติดต่อกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับนานาชาติของเอเชีย ยุโรป และอเมริกา สามารถรองรับกิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ทั้งการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา การวิจัยร่วม เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัย
 7. คณะมีความสัมพันธ์กับองค์กรของรัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาและการทำวิจัยได้

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษา 1 ประเภท คือ ประเภทหลักสูตรปกติ เป็นหลักสูตรที่รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาโดยใช้เวลาศึกษา 4 ปี มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตรอยู่ระหว่าง 126-160 หน่วยกิต

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักสูตรสำหรับนักศึกษา 5 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ดังนี้
แบบเอก-โท

 1. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
 3. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
 4. สาขาวิชาภาษาเกาหล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
 5. สาขาวิชาภาษามลาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
 6. สาขาวิชามลายูศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
 7. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
 8. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
 9. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 10. าขาวิชาภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

แบบเอกเดี่ยว

 1. สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
 2. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
 3. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
 4. สาขาวิชาภาษายุโรป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 5. สาขาวิชาพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แบบเอกเดี่ยว

 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
แบบเอกเดี่ยว

4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
แบบเอกเดี่ยว

 • แขนงวิชาเศรษฐกิจอาเซียน

5. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
แบบเอก-โท

 • สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์

6. วิชาโท
นักศึกษาที่เลือกศึกษาในหลักสูตรแบบเอก-โท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวิชาโทให้เลือกศึกษาจำนวน 19 สาขา

 1. ภาษาและวรรณคดีไทย
 2. ภาษาจีน
 3. ภาษามลายู
 4. มลายูศึกษา
 5. ภาษาอาหรับ
 6. ภาษาญี่ปุ่น
 7. บริหารธุรกิจ
 8. ภาษาอังกฤษ
 9. เศรษฐกิจอาเซียน
 10. ภาษาเกาหลี
 11. ประวัติศาสตร์
 12. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
 13. ภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาภูมิภาค
 14. วิชาโทภาษาอินโดนีเซีย
 15. พัฒนาสังคม
 16. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 17. ภาษาเกาหลี
 18. สังคมสงเคราะห์
 19. ปรัชญาและศาสนา
 20. ภาษาเยอรมัน
 21. ภาษาฝรั่งเศส

วิชาโทที่คณะต่างๆ อนุญาตให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกศึกษาได้ 3 คณะ 7 สาขา คือ
คณะศึกษาศาสตร์

 1. จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
 2. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 3. สุขศึกษา
 4. จิตวิทยา (เฉพาะนักศึกษาวิชาเอกสังคมสงเคราะห์)

คณะรัฐศาสตร์

 1. รัฐศาสตร์

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

 1. อิสลามศึกษา
 2. ตะวันออกกลางศึกษา

สีประจำคณะ

#FFFFFF
สีขาว

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7333 1304 โทรสาร 0 7331 2232
อีเมล : -
เว็บไซต์ : huso.pn.psu.ac.th
Facebook : HUSO PSU - Faculty of Humanities and Social Sciences
 
สำนักงานเลขานุการ
สำนักงาน : ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7331 3930-50
อีเมล : -
เว็บไซต์ : mishuso.pn.psu.ac.th/main/Secretary_Dept
 
ภาควิชาภาษาไทย (Department of Thai)
สำนักงาน : ห้อง 50326 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7331 3928-50 ต่อ 3039
ภาควิชาภาษาไทยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณคดีไทย หลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย (กลุ่มภาษาไทย วรรณคดีไทย และสายภาษาไทยกับการสื่อสาร) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นอกจากนี้ภาควิชายังให้การสนับสนุนด้านการเรียนการสอนแก่หลักสูตรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
 
ภาควิชาภาษาตะวันตก (Department of Western Languages)
สำนักงาน : ห้อง 50325 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7331 3928-50 ต่อ 3073
ภาควิชาภาษาตะวันตก จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษายุโรป และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งให้บริการแก่หลักสูตรอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการฝึกทักษะทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร พร้อมทั้งให้การศึกษาด้านวรรณคดีและวัฒนธรรมของชนชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษายุโรป
 
ภาควิชาสังคมศาสตร์ (Department of Social Science)
สำนักงาน : ห้อง 50431 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7331 3928-50 ต่อ 3084
ภาควิชาสังคมศาสตร์จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม รวมทั้งวิชาโทอเมริกันศึกษา ตลอดจนให้บริการแก่หลักสูตรอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย
 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (Department of Library and Information Science)
สำนักงาน : ห้อง 50421 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7331 3928-50 ต่อ 3057
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศ และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มีเป้าหมาย เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถดำเนินงานในสถาบันบริการสารนิเทศและสำนักงานทั่วไป ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพอิสระ
ส่วนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มีเป้าหมาย เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความชำนาญ ในการจัดการสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีศักยภาพในการสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
 
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (Department of Philosophy and Religion)
สำนักงาน : ห้อง 50426 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7331 3928-50 ต่อ 3050
ภาควิชาปรัชญาและศาสนาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและสาขาวิชาศาสนา มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถพัฒนาความคิด เพื่อนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันถูกต้องและเหมาะสม
 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ (Department of History)
สำนักงาน : ห้อง 50331 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7331 3928-50 ต่อ 3066
ภาควิชาประวัติศาสตร์จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ตลอดจนให้บริการแก่หลักสูตรอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเผยแพร่ความรู้และให้บริการวิชาการด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ และวัฒนธรรมแก่ชุมชน
 
ภาควิชาภาษาตะวันออก (Department of Eastern Language)
สำนักงาน : ห้อง 50317 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7331 3928-50 ต่อ 3051
ภาควิชาภาษาตะวันออกจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ ภาษามลายู และมลายูศึกษา โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับทักษะทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารรวมทั้งการศึกษาวรรณคดี และศิลปวัฒนธรรมของชนชาติที่ใช้ภาษาเหล่านี้ ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับภาษาดังกล่าว นอกจากนี้สาขาวิชาได้จัดหลักสูตรเพื่อการศึกษาเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับสังคม และวัฒนธรรมมลายูในกรอบแนวคิดของโลกมลายู (The Malay World) ของชนชาวมลายูในอาเซียน ที่เรียกว่า ภูมิภาคมลายู (Nusantara) ด้วย
 
ภาควิชาภูมิศาสตร์ (Department of Geography)
สำนักงาน : ห้อง 50116 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7331 3928-50 ต่อ 3036
ภาควิชาภูมิศาสตร์จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ตลอดจนให้บริการแก่หลักสูตรอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยภูมิศาสตร์ด้านกายภาพ ภูมิภาค สังคม เศรษฐกิจ และปฏิบัติการเน้นการศึกษาภูมิศาสตร์ทั่วไป ด้านกายภาพและสังคมของประเทศไทยและการนำเทคนิคภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านกายภาพและสังคม เช่น การจัดระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) และการสำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing)