คณะพยาบาลศาสตร์

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ๕๐๓๑๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑) เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของระบบ เศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากเหตุความไม่สงบฯ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนพัฒนาวิทยาเขตและเพื่อให้การดำเนินงานในการจัดตั้งคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ ๐๔๘๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

พัชรียา ไชยลังกา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี อีกตำแหน่งหนึ่ง (คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ ๐๗๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ใหม่ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ ๕๐๔๑๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ และคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ ๕๐๔๑๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๖ตุลาคม ๒๕๕๒ เพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและเปิดรับนักศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๕๒(๘/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

ข้อมูลคณะ

ปรัชญาองค์กร
“คณะพยาบาลศาสตร์ที่เป็นเลิศ บนฐานพหุวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”
วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลระดับสากล ที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาล เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม”
ปณิธาน
“มุ่งผลิตพยาบาลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
พันธกิจ
๑) ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพระดับสากลที่มุ่งการพยาบาลภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม
๒) ผลิตงานวิจัย ที่มีคุณภาพ เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชน
๓) บริการวิชาการด้านการพยาบาลที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมและความต้องการของชุมชน
๔) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
จุดเด่นของคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะที่มุ่งเน้นผลิตพยาบาลที่มีสมรรถนะด้านการพยาบาลต่างวัฒนธรรม และการพยาบาลบรรเทาสาธารณภัย โดยบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยและบริการวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชนด้วยการวิจัยที่มีคุณภาพสูงระดับสากล เน้นความร่วมมือทางวิชาการจากหลายสหสาขาวิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพทั้งระดับท้องถิ่นและสากล

สีประจำคณะ

#F14408 สีส้ม

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7331 3928-45
อีเมล : pr.pattani@g.psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.pn.psu.ac.th
Facebook : คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี