คณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมา 36 ปี ในปี พ.ศ.2521 นักศึกษาเอกรัฐศาสตร์รุ่นที่ 1 เริ่มเข้าศึกษาจำนวน 34 คน หลังจากนั้นหลักสูตรปริญญาตรีวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็มีการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นการสอนวิชารัฐศาสตร์แห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้ และในปัจจุบันเป็นคณะรัฐศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในการศึกษาปัญหาวิกฤติในภาคใต้

ในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 279 (3/2548) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 เพื่อให้เป็นคณะที่เชื่อมโยงการปกครองกับวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต ทำการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้นการเรียนการสอนสาขาวิชาการปกครอง นโยบายสาธารณะ (บริหารรัฐกิจ) และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และสอดคล้องกับสภาพการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่ภาคใต้ ในขณะเดียวกันก็มีแกนวิชาหลักทางรัฐศาสตร์ที่ครอบคลุมทั้งการเมือง การบริหารจัดการนโยบาย และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งเป็นเลิศในองค์ความรู้รัฐศาสตร์ ชายแดนใต้ ประชาคมอาเซียนและสากล

ข้อมูลคณะ

จุดเด่นของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่เริ่มต้นคือ รัฐศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรเริ่มต้นมีการแบ่งรัฐศาสตร์เป็น 2 แผน คือ แผน ก รัฐศาสตร์ทั่วไป และ แผน ข รัฐศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเน้นลักษณะพิเศษท้องถิ่นมีเหตุผลว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่พิเศษ รัฐศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงควรมีอะไรที่พิเศษด้วย ทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น จึงยอมรับหลักสูตรดังกล่าว และมีการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อปี พ.ศ.2537 เพื่อให้ทันสมัยกับเหตุการณ์มากขึ้น

จุดเด่นของคณะรัฐศาสตร์

การสร้างอัตลักษณ์ของวิชารัฐศาสตร์ในส่วนภูมิภาคที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของท้องถิ่น เพราะมีจุดได้เปรียบคือ อยู่ใกล้ข้อมูลที่เป็นจริงและชุมชนที่มีความหลากหลาย สามารถพัฒนาการศึกษา การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่

คณะรัฐศาสตร์จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับองค์ประกอบพิเศษของการศึกษารัฐศาสตร์ภาคใต้ กล่าวคือ

แขนงวิชาการปกครอง / แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น เป็นการศึกษาที่เน้นการผลิตบุคลากรภาครัฐ และองค์กรภาคสังคมที่มีความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นการศึกษาที่เน้นองค์ความรู้สากล โลกมุสลิมและอาเซียน ความสัมพันธ์ข้ามแดนไทย-มาเลเซีย แม้ว่าบางส่วนจะมีองค์ประกอบด้านศาสตร์ทางการทูต แต่ก็ทำให้บัณฑิตสามารถทำงานเฉพาะด้านในพื้นที่ชายแดน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกมุสลิมและอาเซียน

แขนงวิชานโยบายสาธารณะ เป็นการศึกษาที่ประยุกต์ศาสตร์ ด้านนโยบายสาธารณะ เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นนโยบายสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมในการสร้างความเข้าใจต่อปัญหาในพื้นที่
คณะรัฐศาสตร์ได้ร่วมกับคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น คณะวิทยาการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา และสถาบันสันติศึกษาจัดตั้งสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (Center for Confute Studies and Cultural Diversity-CSCD) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ และการวิจัยเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งและสันติศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นนวัตกรรมใหม่ของการศึกษาวิจัยทางรัฐศาสตร์ นอกจากนั้น คณะรัฐศาสตร์ยังได้จัดตั้งหน่วยงานภายในเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา คือ ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชน และศูนย์ศึกษาตุรกี

จุดเด่นอีกประการหนึ่งที่คณะรัฐศาสตร์สร้างขึ้นมาในปัจจุบันก็คือ การสร้างหลักสูตรการศึกษาเรื่อง การจัดการความขัดแย้ง และการจัดการในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเน้นทั้งประเด็นปัญหาในท้องถิ่นและการเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

สีประจำคณะ

#000000 สีดำ

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7333 0810 โทรสาร 0 7333 0810
อีเมล : muhammad.m@psu.ac.th
เว็บไซต์ : polsci.pn.psu.ac.th
Facebook : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์