คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 3 ในวิทยาเขตปัตตานี โดยโอนภาควิชาวิทยาศาสตร์ และภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อโอนมาสังกัดคณะใหม่ ได้เปลี่ยนชื่อภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักศึกษารุ่นแรกของคณะที่เปิดรับในปีการศึกษา 2528 คือ สาขาเทคโนโลยียาง จำนวน 11 คน นอกจากนี้คณะฯ ยังรับผิดชอบสอนนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ คือ นักศึกษาหลักสูตร วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิชาโทในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้แก่ทุกคณะในวิทยาเขตปัตตานี

หลังจากการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2528 จนถึงปัจจุบันได้พัฒนาการเปิดสาขาวิชาต่าง ๆ ตามลำดับดังนี้ :

ระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2528 - เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยียาง
ปี พ.ศ. 2531 - เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
ปี พ.ศ. 2533 - เปิดสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ปี พ.ศ. 2535 - เปิดสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2538 - เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปี พ.ศ. 2538 - เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ปี พ.ศ. 2538 - เปิดสอนสาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
ปี พ.ศ. 2542 - เปิดสอนสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2546 - เปิดสอนสาขาวิชาฟิสิกส์
ปี พ.ศ. 2546 - เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (ผลิตภัณฑ์ประมง)
ปี พ.ศ. 2552 - เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ปี พ.ศ. 2556 - เปิดสอนสาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร

ข้อมูลคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและชุมชน ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ ด้านการเรียนการสอน คณะฯ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านวิชาการ และมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น และเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เน้นในสาขาวิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยียางเทคโนโลยีเกษตรประมงและการแปรรูปอาหารที่คณะฯ เปิดสอน ซึ่งได้ผลิตบัณฑิต รับใช้สังคมมาหลายรุ่นแล้วอีกภารกิจหนึ่ง ได้แก่ กิจกรรม/โครงการบริการ วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ เช่น การวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบริการวิชาการเชิงวิเคราะห์ ทดสอบตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีน้ำยาง การให้บริการทดสอบตรวจสอบคุณภาพอาหารฮาลาล วิเคราะห์น้ำ ดิน วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา วิเคราะห์อาหารแปรรูปของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ส่วนบริการด้านอื่นๆ มีการให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ บริการจัดฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา เป็นที่ปรึกษา วิทยากร เป็นผู้ตรวจสอบและอ่านผลงานทางวิชาการ จัดให้บริการศึกษา วิจัย วิเคราะห์ สำรวจ การวางแผน การจัดการ บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ในโครงการต่าง ๆ

บุคลากรของภาควิชาฯมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร วิชาการ และการนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีชื่อเสียง เช่น ในประเทศญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี และมาเลเซีย เป็นต้น

ในส่วนของการบริการวิชาการ บุคลากรของภาควิชาฯได้ให้บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมยางในพื้นที่ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม อุตสาหกรรมยางพาราในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จ.สงขลา การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วประเทศ และการให้บริการวิชาการ ในด้านการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นต้น

ผลงานพัฒนา และงานวิจัยเด่นของคณะ

1. ผลงานเด่นทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์กับชุมชม อุตสาหกรรม และมีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยางและพอลิเมอร์อย่างต่อเนื่อง ผลงานที่เป็นประโยชน์กับชุมชมและอุตสาหกรรม เช่น โครงการวิจัยต้แบบการประยุกต์ใช้งาน น้ำยางธรรมชาติในการทำน้ำยางเคลือบสระน้ำและสายยางยืด ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี 2550โครงการนี้ได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใน การเตรียมวัสดุจากยางธรรมชาติเพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับชุมชนขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้มีสร้างบ่อน้ำที่เคลือบด้วยยางธรรมชาติเสริมด้วยผ้าใบในหลายพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน เช่น ในพื้นที่ขององค์การสวนยาง อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่บริษัท ยูเอสบ่อทอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดชลบุรี สร้างบ่อเลี้ยงปลาในชุมชนบริเวณจังหวัดปัตตานีจำนวน 4 แห่ง บ่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันของ สกย และที่เกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล เป็นต้น ซึ่งประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ ของบ่อเก็บน้ำที่ปูด้วยน้ำยางธรรมชาติเสริมด้วยผ้าใบอยู่ในระดับที่มีความพึงพอใจสูง

นอกจากนี้ที่ผ่านมายังมีผลงานวิจัยเด่นหลายเรื่องที่ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ใช้ ระดับต่างๆ เช่น ผลงานวิจัยโครงการต้นแบบการผลิตน้ำยางข้น และผลิตภัณฑ์ฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติ ระดับกลุ่มเกษตรกร ผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาต้นแบบการทำเรือยางจากยางธรรมชาติ เป็นต้น ในส่วนของการพัฒนานวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากงานประกวดนวัตกรรมระดับโลก เช่น ในงาน 42nd International Exhibition of Invention of Geneva เมื่อปี 2557 มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 เรื่อง จากผลงานวิจัยเรื่องกาวสำหรับติดยางกับโลหะโดย ใช้กาวรองพื้น (ไพรเมอร์) และกาวยางธรรมชาติ และผลงานวิจัยเรื่องวัสดุรองรับแรงกดทับอวัยวะ ผู้ป่วยขณะผ่าตัดที่ผลิตจากพอลิเมอร์หุ้มยางพารา และรางวัลเหรียญทองแดงจากผลงานวิจัยเรื่องวัสดุปูสระเก็บกักน้ำจากน้ำยางข้นชนิดครีม นวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลงานเด่นของ สกว. เช่น นวัตกรรมการตรวจหาปริมาณสบู่ลอเรตในน้ำยางที่ง่ายและรวดเร็ว และ นวัตกรรมเครื่องมือวัดระดับการวัลคาไนซ์แบบพกพา นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยอื่นๆที่มีส่วนในการพัฒนาองค์ ความรู้เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์ของประเทศ เช่น การเตรียมยางธรรมชาติ เทอร์โมพลาสติก การพัฒนาเทคโนโลยีการเสริงแรงในยางด้วยสารตัวเติมซิลิกา การพัฒนา นาโนคอมโพสิต และการดัดแปรโครงสร้างโมเลกุลยางเพื่อให้ใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

บุคลากรของภาควิชาฯมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ และการนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีชื่อเสียง เช่น ในประเทศญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี และมาเลเซีย เป็นต้น

ในส่วนของการบริการวิชาการ บุคลากรของภาควิชาฯได้ให้บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมยางในพื้นที่ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จ.สงขลา การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์กับอุตสาหกรรมต่างๆทั่วประเทศ และการให้บริการวิชาการในด้านการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นต้น

2. ผลงานเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

ด้านการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต ในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของภาคใต้ตอนล่าง โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม มีศักยภาพทำงานบน พื้นฐานความรู้ สามารถนำความรู้มาใช้ให้ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและเชิงพาณิชย์ อันเป็นความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและประเทศชาติ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร และส่งเสริมการมีสุขภาพและภาวะโภชนาการที่ดีด้วยอาหาร เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยลดการรักษาในสถานพยาบาล

ด้านการบริการวิชาการและงานวิจัยพัฒนา มีศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล ที่ให้บริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการผลิตอาหาร และบุคคลทั่วไป โดยให้บริการทั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ตามมาตรฐานอาหารต่างๆ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาทาง ด้านอาหารฮาลาลที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ในการผลิตอาหารฮาลาลให้กับผู้ประกอบการและกลุ่มผู้สนใจในพื้นที่ ตลอดจนให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับการผลิตอาหาร ในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP, HACCP และHALAL อีกทั้งยังมีโรงงานแปรรูปอาหารสเตอร์ไรล์เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่ยังไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี หรือการลงทุน โดยดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาลจึงเป็นหน่วยงานที่เป็นทั้งแหล่งวิชาการที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของสถานประกอบการอาหารฮาลาลในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการอาหาร ฮาลาลมีความเข้มแข็งในการผลิตสินค้าและสามารถแข่งขันในตลาดอาหารฮาลาลได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล จากพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ได้รับความเชื่อมั่นทาง ด้านความปลอดภัยและความถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังถ่ายทอดความรู้ด้านโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหารแก่ชุมชน โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนจัดอาหารได้อย่างถูกหลักโภชนาการ

สีประจำคณะ

#E6302D สีแดงเลือดนก

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7331 3928-45 ต่อ 1929
อีเมล : scitech@g.psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.sat.psu.ac.th
Facebook : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี
 
สำนักงานเลขานุการคณะ (Secretariat Office)
สำนักงาน : ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 25)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7331 3928-50 ต่อ 1809, 0 7333 1303 โทรสาร 0 7333 5130
ทำหน้าที่ให้บริการด้านธุรการ ประสานงานเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร การวิจัย และกิจการนักศึกษา ตลอดจนดำเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Department of Mathematics and Computer Science)
สำนักงาน : ตึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 51 C ชั้น 2)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7331 3928-50 ต่อ 1890, 0 7331 2197 โทรสาร 0 7331 2197
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและร่วมรับผิดชอบสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์)สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิชาโทคณิตศาสตร์ และวิชาโทสถิติ รวมทั้งบริการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ ให้แก่ทุกคณะในวิทยาเขตปัตตานี
 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (Department of Food Science and Nutrition)
สำนักงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (อาคาร 32)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7331 3928-50 ต่อ 1856-7, 0 7331 2160, 0 7333 4609 โทรสาร 0 7333 4609, 0 7333 5130
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ โดยเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาโภชนศาสตร์และ การกำหนดอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและด้านโภชนศาสตร์ โดยเน้นการแปรรูป วิศวกรรมอาหาร เคมีอาหาร วิเคราะห์อาหาร การประกันคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร รวมถึงศึกษาโภชนาการมนุษย์และการใช้อาหารบำบัดโรค
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร เป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร สามารถบูรณาการความรู้ในการวางแผนจัดอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ สอดคล้องกับความต้องการสำหรับคนปกติ และผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านโภชนศาสตร์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพม รวมทั้งเป็นผู้ที่มีทักษะในการบริหารจัดการการบริการอาหารปริมาณมากสำหรับกลุ่มคนปกติ และหรือกลุ่มผู้ป่วย
 
ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม (Department of Technology and Industries)
สำนักงาน : ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 25)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7331 3928-50 ต่อ 1871, 0 7331 2159
ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม จัดการเรียน การสอนทางวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์)สาขาวิชาโทการเกษตร
 
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (Department of Rubber Technology and Polymer Science)
สำนักงาน : ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (อาคาร 20 และ 33)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7331 3928-50 ต่อ 1861, 0 7331 2213 โทรสาร 0 7333 1099
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ โดยเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ทำการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยางและพอลิเมอร์ โดยเน้นยางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังให้บริการวิชาการให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปในรูปแบบการฝึกอบรม, การให้คำปรึกษา, การบริการทดสอบยาง การวิจัย เป็นต้น
 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ (Department of Science)
สำนักงาน : ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 25)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7331 3928-50 ต่อ 1830, 0 7331 2201
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา สาขาเคมีอุตสาหกรรมสาขาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมทั้งจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ให้ทุกคณะในวิทยาเขตปัตตานี
 
ภาควิชาภาษาตะวันออก (Department of Eastern Language)
สำนักงาน : ตึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 51B ชั้น 3)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7331 3928-50 ต่อ 1823
ภาควิชาพรีคลินิก เป็นภาควิชาใหม่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อทำหน้าที่ร่วมผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยรองรับการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลิตบัณฑิตระดับสูงกว่าปริญญาตรีทางด้านพรีคลินิก โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างมีแบบแผนถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความรู้ ความสามารถไปประกอบวิชาชีพสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและเป็นประโยชน์ต่อสังคม นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการวิจัยและการบริการวิชาการทางด้านพรีคลีนิก