โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

ด้วยภาคเกษตร การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และภาคอุตสาหกรรมอาหาร จัดเป็นภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ โดยปัจจุบันจำนวนแรงงานของประเทศ มีจำนวนประมาณ 38 ล้านคน จะอยู่ในภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารถึงกว่า 14 ล้านคน หรือคิดเป็น 36.8 ของแรงงานทั้งหมด แต่เมื่อดูถึงผลผลิตที่ได้ พบว่าภาคการเกษตรมีสัดส่วนเพียงประมาณ 7-8% ของ GDP ของประเทศเท่านั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการทำการเกษตร การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของประเทศยังคงเป็นการทำการเกษตรแบบเดิม ที่ใช้กำลังคนและการพึ่งพาสภาพแวดล้อม พึ่งพาธรรมชาติสูง รวมทั้งขาดการบริหารจัดการที่ดีพอ ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ออกยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนภาคการเกษตร ประมง และอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ จากรูปแบบดั้งเดิมไปสู่เกษตรยุคใหม่ หรือที่เรียกว่า smart agriculture และ smart aquaculture

เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาดังกล่าว ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 375(5/2559) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ในวาระพิจารณาเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีสู่ความเป็นเลิศ ได้เห็นชอบในหลักการการเสนอขอจัดตั้งคณะเกษตรและประมง ต่อมาที่ประชุมทีมบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 55(3/2560) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบในหลักการการขอจัดตั้งคณะเกษตรและประมง โดยให้ดำเนินการในรูปแบบโครงการจัดตั้งไปก่อน

ภายใต้มติดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงได้นำมาขับเคลื่อนภารกิจ การจัดตั้งคณะวิชาที่จะจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร อุตสาหกรรมประมง และอุตสาหกรรมอาหาร สมัยใหม่ ภายใต้ชื่อ “โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง” ได้แจ้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทราบตามบันทึกข้อความที่ มอ.991/216 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560

ข้อมูลคณะ

 1. หลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรของคณะ เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งเป็นสาขาวิชาที่อยู่ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (10 – S curve) ของประเทศ จึงเป็นหลักสูตรที่จะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบัน และระยะยาวกว่า 20 ปี ในอนาคต
 2. หลักสูตรของคณะ เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ที่เป็นแหล่งในการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ประมง และอาหาร ที่สำคัญที่สุดของประเทศ มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานภาคธุรกิจ ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลักของภูมิภาค เช่น อุตสาหกรรมยาง ปาล์ม อุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมเกษตรอื่น และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
 3. เนื้อหาวิชาของหลักสูตร จะเน้นให้มีองค์ความรู้อย่างครบวงจร ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด และมีองค์ความรู้วิทยาการด้านการเกษตร การประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้รับองค์ความรู้เพิ่มเติม ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีดิจิตอล วิทยาการข้อมูล การบริหารจัดการสมัยใหม่ และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ
 4. หลักสูตรทุกหลักสูตร จะเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ทั้งทางทฤษฎี และทักษะการปฏิบัติติงานจริง โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ เช่น งานสหกิจศึกษา การฝึกงานในสถานประกอบการ การทำโครงงานนักศึกษา นักศึกษาบางส่วนจะได้รับการสนับสนุนให้ไปศึกษา ดูงาน หรือการฝึกงานในต่างประเทศ
 5. หลักสูตรมีความพร้อมด้านอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งมีอาจารย์ที่จบปริญญาเอก 100% มีเครื่องมือ เครื่องจักร ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีเพียงพอ มีพื้นที่สำหรับการเรียน การสอน การวิจัย ด้านการเกษตร การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งอุตสาหกรรมอาหาร มากกว่า 2,700 ไร่ ซึ่งใกล้แหล่งน้ำทะเล และน้ำจืดขนาดใหญ่ของภูมิภาค
จุดเด่นของโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง สามารถสรุปเป็นประเด็นสั้น ๆ  ดังต่อไปนี้
 • หลักสูตรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางการพัฒนาระยะสั้น ระยะยาวของประเทศ จึงจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ในระยะยาว
 • หลักสูตรมีความสอดคล้องกัน สภาพแวดล้อม และทรัพยากรในพื้นที่ มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน ความต้องการของภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่ และประเทศ
 • เนื้อหาวิชามีความครบถ้วนทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด มีองค์ความรู้ทั้งวิชาการด้านการเกษตร ประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมอาหาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็น เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีดิจิตอล และการบริหารจัดการสมัยใหม่
 • การเรียนการสอน เน้นทั้งทางทฤษฎี และการทักษะในการปฏิบัติผ่านกระบวนการฝึกงาน สหกิจศึกษา และโครงงานนักศึกษา
 • หลักสูตรมีความพร้อมด้านคณาจารย์ (ปริญญาเอก 100%) เครื่องมือ เครื่องจักร และมีพื้นที่สำหรับการเรียน การสอน การวิจัยกว่า 2,700 ไร่ ซึ่งอยู่ใกล้ทั้งแหล่งน้ำเค็ม และแหล่งน้ำจืดที่สำคัญของพื้นที่ มีสถานประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจำนวนมากจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกงานที่ดี
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาทรัพยากรประมง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 • สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สีประจำคณะ

อยู่ในระหว่างกำหนดสีคณะ

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7727 8862 โทรสาร 0 7727 8819
เว็บไซต์ : http://entrance.surat.psu.ac.th/faculty-of-innovative-agriculture-and-fisheries.html
Facebook : Faculty of Innovative Agriculture and Fishery