วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นองค์กรภายใต้การบริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน  2561 โดยมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขต     สุราษฎร์ธานี จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 396 (4/2561) และ ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบการกำหนดโครงสร้างภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย และได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยให้วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นส่วนงานประเภทวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย โดยจัดอยู่ในกลุ่มงานบริหารวิทยาลัย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสู่การเป็นคณะวิชาชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านภาษา หลักสูตรสหวิทยาการ โดยบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีความเป็นเลิศ เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศและภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทางด้านภาษาให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตรในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รวมถึงการเสริมสร้างสมรรถนะสากลในด้านภาษาต่างประเทศ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประชาคมโลก ตลอดจนมีแนวคิดในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ยังทำหน้าที่ในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านภาษา และการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปอีกด้วย

ข้อมูลคณะ

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีหลักสูตรที่โดดเด่น เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) และการบูรณาการศาสตร์ด้านภาษาต่างประเทศ การสื่อสารและธุรกิจที่มีความทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน หลักสูตรภายใต้วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต ครอบคลุม 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย 1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2) สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) นอกจากบัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะมีความรู้ ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญ ในการประยุกต์ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในบริบททางธุรกิจแล้ว บัณฑิตยังมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับการปลูกจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้นของตลาดแรงงาน

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ
ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
  • สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

สีประจำคณะ

#000080 #C0C0C0 สีน้ำเงินเข้ม-สีเงินมุก

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7727 8866
เว็บไซต์ : http://entrance.surat.psu.ac.th/international-college-surat-thani-campus.html
Facebook : IC Surat Psu