คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 306(4/2551) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ตามแนวคิดการจัดกลุ่มศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันไว้ในคณะเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการดำเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ ซึ่งมีคณบดีทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานทางวิชาการ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากวิทยาเขต

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีวิสัยทัศน์เพื่อเป็น “คณะชั้นนำการบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการและธุรกิจในระดับประเทศ” มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสตร์ การท่องเที่ยวและนันทนาการ รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่ประเทศ

ข้อมูลคณะ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีความโดดเด่นด้านหลักสูตร การเรียนการสอนโดยการเรียนรู้แบบเชิงลึก และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ การบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการ ท่องเที่ยว ภายใต้โครงสร้างคณะฯ ใน 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย 1) สาขาวิชาการจัดการ 2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ ซึ่งนอกจากบัณฑิตของคณะฯ จะมีความรู้ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาเอกของตนเองแล้ว ยังมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมุ่งเน้นปลูกจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้น ของตลาดแรงงาน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

    • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
    • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

    • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

    • สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

    • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

สีประจำคณะ

#FD1B24 #FFFF00 สีแดงและสีเหลือง

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7727 8873
เว็บไซต์ : lams.surat.psu.ac.th
Facebook : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี