คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 306(4/2551) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ตามแนวคิดการจัดกลุ่มศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันไว้ในคณะเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการดำเนินงานภายใต้โครงสร้างการบริหารแบบรวมศูนย์บริการประสานภารกิจ ซึ่งมีคณบดีทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานทางวิชาการ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากวิทยาเขต

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีวิสัยทัศน์เพื่อเป็น “เสาหลักทางปัญญาของภูมิภาคด้านการจัดการ ภาษา และการท่องเที่ยว” มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการ ภาษา และท่องเที่ยว ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งการสร้างสรรค์งานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูลคณะ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมีความโดดเด่นด้านหลักสูตร การเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการ ภาษา และท่องเที่ยว ภายใต้โครงสร้างคณะฯ ใน 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย
 1. สาขาวิชาการจัดการ
 2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 3. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 4. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
 5. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ซึ่งนอกจากบัณฑิตของคณะฯ จะมีความรู้ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาเอกของตนเองแล้ว ยังมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมุ่งเน้นปลูกจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้นของตลาดแรงงาน

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ
1) สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มี 1 สาขาวิชา ดังนี้

 1. สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  (Bachelor of Business Administration Program in Business Development)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มี 1 สาขาวิชา ดังนี้

 1. สาขาวิชาบัญชี (หลักสูตร 2 ภาษา) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
  (Bachelor of Accountancy)
2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) มี 1 สาขาวิชา ดังนี้

 1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  (Bachelor of Economics Program in Business Economics)
3) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) มี 1 สาขาวิชา ดังนี้

 1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  (Bachelor of Arts Program in English for Business Communication)
4) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มี 1 สาขาวิชา ดังนี้

 1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
  (Bachelor of Business Administration Program in Tourism Business Management)
5) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มี 1 สาขาวิชา ดังนี้

 1. สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
  (Bachelor of Public Administration Program in Public Management)

สีประจำคณะ

#FD1B24 #FFFF00 สีแดงและสีเหลือง

ภาควิชา/หน่วยงาน

สำนักงาน : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7727 8873 โทรสาร 0 772 8873
อีเมล : -
เว็บไซต์ : lams.surat.psu.ac.th
Facebook : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี