คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งขึ้นตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 โดยการโอนย้ายศาสตร์ สาขาวิชา และคณาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากคณะเทคโนโลยีและการจัดการ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มารวมกันภายใต้คณะใหม่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ และการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีวิสัยทัศน์ คือ เป็นคณะชั้นนำของประเทศไทยที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัย และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี โดยเน้นองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีภารกิจในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นศาสตร์ของคณะ หรือองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้แก่ท้องถิ่นและสังคม ผ่านกระบวนการให้บริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีพันธกิจหลัก ดังนี้
 1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข
 2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
 3. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
 4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูลคณะ

 1. หลักสูตรของคณะ เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานภาคธุรกิจ ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลักของภูมิภาค เช่น อุตสาหกรรมยาง ปาล์ม อุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมเกษตรอื่น และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
 2. หลักสูตรทุกหลักสูตร จะเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ทั้งทางทฤษฎี และทักษะการปฎิบัติงานจริง โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ เช่น งานสหกิจศึกษา การฝึกงานในสถานประกอบการ การทำโครงงานนักศึกษา นักศึกษาบางส่วนจะได้รับการสนับสนุนให้ไปศึกษา ดูงาน หรือการฝึกงานในต่างประเทศ
 3. นักศึกษาทุกหลักสูตร จะได้รับการพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการ การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะสากล
 4. คณาจารย์มีคุณวุฒิที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้านต่างๆ อันจะเป็นจุดเด่นในการดำเนินงานตามพันธกิจ ทั้งการสร้างการปรับปรุงรายวิชา หรือหลักสูตรใหม่ และการทำวิจัย ซึ่งในปัจจุบันมักจะต้องใช้องค์ความรู้หลากหลายด้านบูรณาการเข้าด้วยกัน
 5. สัดส่วนของอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญาเอกที่สูงถึง 50% ของอาจารย์ทั้งหมด จึงทำให้มีทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมต่อการทำงานตามภารกิจโดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และการสร้างงานวิจัย
จุดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถสรุปเป็นประเด็นสั้น ๆ ดังต่อไปนี้
 • หลักสูตร สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ
 • การเรียนการสอน เน้นทั้งทางทฤษฎี และการทักษะในการปฎิบัติผ่าน กระบวนการ ฝึกงาน สหกิจศึกษา และโครงงานนักศึกษา
 • สร้างให้บัณฑิตที่มีสมรรถนะสากลและมีความพร้อมในการเป็นประชากรโลก
 • คณาจารย์มีคุณวุฒิหลากหลาย และมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสัดส่วนที่สูง
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ

ปัจจุบัน มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 6. สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 7. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 8. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 9. สาขาวิชาทรัพยากรประมง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 1. สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 1. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
 3. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
 4. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
 5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 1. สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
 2. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

สีประจำคณะ

#800639 สีม่วงแดง

ภาควิชา/หน่วยงาน

สำนักงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7727 8880 โทรสาร 0 7735 5453
อีเมล : -
เว็บไซต์ : scit.surat.psu.ac.th
Facebook : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม