คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งขึ้นตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 โดยการโอนย้ายศาสตร์ สาขาวิชา และคณาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากคณะเทคโนโลยี และการจัดการ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มารวมกันภายใต้คณะใหม่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ และการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีวิสัยทัศน์ คือ เป็นคณะชั้นนำของประเทศไทยที่ผลิตบัณฑิต งานวิจัย และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี โดยเน้นองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ นอกจากนี้ ยังมีภารกิจในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นศาสตร์ของคณะ หรือองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้แก่ท้องถิ่นและสังคม ผ่านกระบวนการให้บริการวิชาการ รูปแบบต่าง ๆ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีพันธกิจหลัก ดังนี้

 1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข
 2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
 3. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูลคณะ

 1. หลักสูตรของคณะ เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานภาคธุรกิจ ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลักของภูมิภาค เช่น อุตสาหกรรมยาง ปาล์ม อุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมเกษตรอื่น และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
 2. หลักสูตรทุกหลักสูตร จะเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ทั้งทางทฤษฎี และทักษะการปฎิบัติงานจริง โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ เช่น งานสหกิจศึกษา การฝึกงานในสถานประกอบการ การทำโครงงานนักศึกษา นักศึกษาบางส่วนจะได้รับการสนับสนุนให้ไปศึกษา ดูงาน หรือการฝึกงานในต่างประเทศ
 3. นักศึกษาทุกหลักสูตร จะได้รับการพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการ การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะสากล
 4. คณาจารย์มีคุณวุฒิที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้านต่างๆ อันจะเป็นจุดเด่นในการดำเนินงานตามพันธกิจ ทั้งการสร้างการปรับปรุงรายวิชา หรือหลักสูตรใหม่ และการทำวิจัย ซึ่งในปัจจุบันมักจะต้องใช้องค์ความรู้หลากหลายด้านบูรณาการเข้าด้วยกัน
 5. สัดส่วนของอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญาเอกที่สูงถึง 50% ของอาจารย์ทั้งหมด จึงทำให้มีทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมต่อการทำงานตามภารกิจโดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และการสร้างงานวิจัย
จุดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถสรุปเป็นประเด็นสั้น ๆ ดังต่อไปนี้
 • หลักสูตร สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ
 • การเรียนการสอน เน้นทั้งทางทฤษฎี และการทักษะในการปฎิบัติผ่าน กระบวนการ ฝึกงาน สหกิจศึกษา และโครงงานนักศึกษา
 • สร้างให้บัณฑิตที่มีสมรรถนะสากลและมีความพร้อมในการเป็นประชากรโลก
 • คณาจารย์มีคุณวุฒิหลากหลาย และมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสัดส่วนที่สูง

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยียาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สีประจำคณะ

#800639 สีม่วงแดง

สาขาวิชา/หน่วยงาน

สำนักงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7727 8880
เว็บไซต์ : scit.surat.psu.ac.th
Facebook : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม