วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

102 หมู่ 6 ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

www.trang.psu.ac.th

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีจุดเริ่มต้นจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอให้ขยายวิทยาเขตไปที่จังหวัดตรัง เนื่องจากจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก และ ตัวจังหวัดยังเป็นศูนย์กลางของจังหวัดทางภาคใต้ตอนกลางประกอบกับจังหวัดตรังไม่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จังหวัดตรังระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจังหวัดตรัง ที่ประชุมมีความเห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเปิดหลักสูตร บางหลักสูตรที่จังหวัดตรัง ที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการขยายการศึกษาไปที่จังหวัดตรังในหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งต่อมาโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีสถานภาพเป็น โครงการจัดตั้งวิทยาเขต โดยความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 ในระยะเวลาต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยได้เสนอปรับปรุงโครงสร้างการขยายวิทยาเขต โดยเน้นปรับปรุงรูปแบบการขยายงานจาก "วิทยาเขต" เป็น "วิทยาเขตสารสนเทศ" โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง มีจุดเน้นของการพัฒนาวิชาการ โดยเน้นทางด้านสังคมศาสตร์ประยุกต์ ธุรกิจ และอุตสาหกรรมการบริการ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบในเชิงธุรกิจ

จุดเด่นของวิทยาเขตตรัง

 1. มีระบบการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สาขาวิชาที่เปิดสอน เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ส่งผลให้บัณฑิตของวิทยาเขตตรัง มีภาวะการได้งานทำอยู่ในเกณฑ์สูง
 3. มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์
 4. มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. มีความพร้อมด้านกายภาพและอาคารสถานที่

โครงสร้างสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง

สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง แบ่งออกเป็น 7 ฝ่าย

 1. ฝ่ายนโยบายและระบบบริหาร
  • นโยบายและแผน
  • งานประกันคุณภาพ
  • งานบริหารงานบุคคล
  • งานประชาสัมพันธ์
  • งานเลขานุการและงานประชุม
  • งานสารบรรณและธุรการ
 2. ฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้
  • งานห้องสมุด
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • งานเทคโนโลยีการศึกษา
 3. ฝ่ายวิจัยและวิชาการ
  • งานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา
  • งานรับนักศึกษา
  • งานบริการการศึกษา
  • งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
  • งานวิเทศสัมพันธ์
 4. ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม
  • งานกิจกรรม วัฒนธรรม และวินัยนักศึกษา
  • งานทุนการศึกษาและแนะแนวนักศึกษา
  • งานสวัสดิการนักศึกษา
  • งานหอพักนักศึกษา
 5. ฝ่ายคลัง
  • งานพัสดุ
  • งานบัญชีและการเงิน
 6. ฝ่ายอาคารสถานที่
  • งานบำรุงรักษา
  • งานพัฒนาอาคารและสถานที่
  • งานยานยนต์
  • งานบริหารและบริการ
 7. ฝ่ายศูนย์กีฬา
  • งานบริหารจัดการศูนย์กีฬา
  • งานพัฒนาอาคารและสถานที่
  • งานยานยนต์
  • งานบริหารและบริการ

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาเขตตรัง

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • สาขาวิชาการบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
   • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
   • สาขาวิชาการตลาด
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม