วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

102 หมู่ 6 ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

www.trang.psu.ac.th

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีจุดเริ่มต้นจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอให้ขยายวิทยาเขตไปที่จังหวัดตรัง เนื่องจากจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก และ ตัวจังหวัดยังเป็นศูนย์กลางของจังหวัดทางภาคใต้ตอนกลางประกอบกับจังหวัดตรังไม่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จังหวัดตรังระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจังหวัดตรัง ที่ประชุมมีความเห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเปิดหลักสูตร บางหลักสูตรที่จังหวัดตรัง ที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการขยายการศึกษาไปที่จังหวัดตรังในหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งต่อมาโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีสถานภาพเป็น โครงการจัดตั้งวิทยาเขต โดยความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 ในระยะเวลาต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยได้เสนอปรับปรุงโครงสร้างการขยายวิทยาเขต โดยเน้นปรับปรุงรูปแบบการขยายงานจาก "วิทยาเขต" เป็น "วิทยาเขตสารสนเทศ" โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง มีจุดเน้นของการพัฒนาวิชาการ โดยเน้นทางด้านสังคมศาสตร์ประยุกต์ ธุรกิจ และอุตสาหกรรมการบริการ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบในเชิงธุรกิจ

โครงสร้างสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง

สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย

 1. ฝ่ายบริหาร
  • นโยบายและแผน
  • งานประกันคุณภาพ
  • งานบริหารงานบุคคล
  • งานประชาสัมพันธ์
  • งานเลขานุการและงานประชุม
  • งานสารบรรณและธุรการ
  • งานพัสดุ
  • งานบัญชีและการเงิน
 2. ฝ่ายวิจัย วิชาการและพัฒนานักศึกษา
  • งานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา
  • งานรับนักศึกษา
  • งานบริการการศึกษา
  • งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
  • งานวิเทศสัมพันธ์
  • งานกิจกรรม วัฒนธรรม และวินัยนักศึกษา
  • งานทุนการศึกษาและแนะแนวนักศึกษา
  • งานสวัสดิการนักศึกษา
  • งานห้องสมุด
 3. ฝ่ายการจัดการทรัพย์สิน
  • งานบริหารทรัพย์สิน
  • งานบำรุงรักษา
  • งานพัฒนาอาคารและสถานที่
  • งานยานยนต์
  • งานบริหารและบริการ
  • งานหอพักนักศึกษา