คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงทิศทางการพัฒนาสาขาวิชาทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในพื้นที่วิทยาเขตตรัง จึงมีแนวคิดที่จะสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ในรูปแบบที่มีความโดดเด่น และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถผลิตบัณฑิต ให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานได้อย่างทรงคุณค่า ดังนั้น วิทยาเขตตรัง จึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรม และต่อมาได้มีการจัดตั้งเป็นคณะในภายหลัง และได้มีการจัดทำหลักสูตรรองรับ โดยได้เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ในปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลคณะ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ชื่อปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
ผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบในการปฏิบัติวิชาชีพ รวมทั้งด้านการค้นคว้าวิจัยเพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล โดยใช้องค์ความรู้ด้านสภาพแวดล้อม การเลือกใช้วัสดุ วิธีการก่อสร้าง องค์ความรู้ด้านวิศวกรรม รวมถึงการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ เพื่อประยุกต์และสร้างสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศเขตร้อนชื้น (Tropical Architecture) สถาปัตยกรรมที่กลมกลืนกับวิถีชีวิตและนำเอาภูมิปัญญาพื้นถิ่นมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม (Vernacular Architecture) สถาปัตยกรรมที่ตอบสนองแนวความคิดในการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Architecture) และสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน (Community Architecture) โดยเป้าหมายที่พึงประสงค์คือการผนวกเอาองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมที่กำลังเป็นที่สนใจของประชาคมโลกเหล่านี้มาบูรณาการร่วมกันและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน (Sustainable Architecture) เพื่อสนองตอบการแก้ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน องค์ความรู้เหล่านี้ถูกพัฒนาเป็นฐานความรู้ที่ทำให้เข้าใจถึงเกณฑ์และแนวความคิดของสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้กระบวนทัศน์ที่เป็นสากลและสอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของวิถีสังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น
อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
บัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สามารถทำงานได้ดังนี้ 1) ผู้ออกแบบอาคาร ทั้งของรัฐบาล และเอกชน 2) ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 3) ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 4) ผู้ประเมินความเป็นได้ด้านการออกแบบของโครงการที่ยื่นกู้ต่อสถาบันการเงิน 5) ผู้ออกแบบอิสระ 6) อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ศิลปะพื้นฐาน และศิลปประยุกต์ เช่น งานด้านโฆษณา ภาพยนตร์ ละคร เป็นต้น 7) ผู้ออกแบบและคิดค้นวัสดุนวัตกรรมอาคาร 8) ผู้ตรวจรับอาคาร โครงการจัดสรรและโครงการอหังหาริมทรัพย์ 9) ผู้ตรวจสอบอาคาร 10) Account Executive ผู้บริหารงานลูกค้า 11) ผู้นำกลุ่ม Start up ในกลุ่ม Creative economy

สีประจำคณะ

#876900 สีน้ำตาล

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
102 หมู่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7520 1712 โทรสาร 0 7520 1709
อีเมล : prtrang@psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.trang.psu.ac.th
Facebook : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์