บัณฑิตวิทยาลัย (สถาบันสันติศึกษา)

Graduate School (Institute for Peace Studies)

ระดับปริญญาโท


หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความขัดแย้งและสันติศึกษา)
Master of Arts (Conflict and Peace Studies)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ความขัดแย้งและสันติศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Conflict and Peace Studies)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File