คณะเภสัชศาสตร์

Faculty of Pharmaceutical Sciences

ระดับปริญญาตรี


หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
ชื่อปริญญา เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชกรรมอุตสาหการ)
Doctor of Pharmacy (Industrial Pharmacy)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ภ.บ. (เภสัชกรรมอุตสาหการ)
อักษรย่อปริญญา (English) Pharm.D. (Industrial Pharmacy)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ชื่อปริญญา เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
อักษรย่อปริญญา (English) Pharm.D. (Pharmaceutical Care)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

ระดับปริญญาโท


หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
Master of Science (Pharmaceutical Sciences)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เภสัชศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Pharmaceutical Sciences)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
Master of Science (Cosmetic Sciences)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Cosmetic Sciences)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
ชื่อปริญญา เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก)
Master of Pharmacy (Clinical Pharmacy)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Pharm. (Clinical Pharmacy)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
ชื่อปริญญา เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร)
Master of Pharmacy (Social and Administrative Pharmacy)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ภ.ม. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Pharm. (Social and Administrative Pharmacy)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง


หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชบำบัด
ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางเภสัชศาสตร์ (เภสัชบำบัด)
Higher Graduate Diploma in Pharmacy (Pharmacotherapy)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ป.บัณฑิตชั้นสูงทางเภสัชศาสตร์ (เภสัชบำบัด)
อักษรย่อปริญญา (English) Higher Grad.Dip. in Pharm. (Pharmacotherapy)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

ระดับปริญญาเอก


หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Sciences)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Pharmaceutical Sciences)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก)
Doctor of Philosophy (Clinical Pharmacy)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เภสัชกรรมคลินิก)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Clinical Pharmacy)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File