วิทยาลัยนานาชาติ (หาดใหญ่)

International College

ระดับปริญญาตรี


หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล)
Bachelor of Science (Creative Media and Digital Technologies)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Creative Media and Digital Technologies)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง)
Bachelor of Engineering (Rubber Industry Engineering and Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Rubber Industry Engineering and Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File