วิทยาลัยนานาชาติ (หาดใหญ่)

International College

ระดับปริญญาตรี


หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล)
Bachelor of Science (Creative Media and Digital Technologies)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Creative Media and Digital Technologies)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File