คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

ระดับปริญญาตรี


หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Medicine
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พ.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) M.D.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)
Bachelor of Science (Radiological Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (รังสีเทคนิค)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Radiological Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
Bachelor of Science (Physical Therapy)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (กายภาพบำบัด)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Physical Therapy)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
Bachelor of Science (Emergency Medical Operation)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Emergency Medical Operation)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

ระดับปริญญาโท


หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบาดวิทยา)
Master of Science (Epidemiology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (ระบาดวิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Epidemiology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
Master of Science (Biomedical Sciences)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (ชีวเวชศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Biomedical Sciences)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก)
Master of Science (Health Sciences and Clinical Research)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Health Sciences and Clinical Research)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
Master of Science (Biomedical Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Biomedical Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

ระดับปริญญาเอก


หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระบาดวิทยา)
Doctor of Philosophy (Epidemiology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (ระบาดวิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Epidemiology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Biomedical Sciences)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Biomedical Sciences)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก)
Doctor of Philosophy (Health Sciences and Clinical Research)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Health Sciences and Clinical Research)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
Doctor of Philosophy (Biomedical Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Biomedical Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File