ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)

Department of Computer Engineering (Phuket Campus)