คณะวิเทศศึกษา

Faculty of International Studies

ระดับปริญญาตรี


หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน)
Bachelor of Arts (International Business: China)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (International Business: China)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานานาชาติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติศึกษา)
Bachelor of Arts (International Studies)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (นานาชาติศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (International Studies)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

ระดับปริญญาโท


หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
Master of Arts (Chinese Language and Culture)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Chinese Language and Culture)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File