คณะนิติศาสตร์

Faculty of Law

ระดับปริญญาตรี


หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) น.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) LL.B.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

ระดับปริญญาโท


หลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) น.ม.
อักษรย่อปริญญา (English) LL.M.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File