คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

ระดับปริญญาตรี


หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ชื่อปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Bachelor of Architecture (Architecture)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Arch. (Architecture)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File