วิทยาลัยนานาชาติ (สุราษฎร์ธานี)

International College

ระดับปริญญาตรี


หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ)
Bachelor of Arts (Languages for International Business Communication)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Languages for International Business Communication)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File