คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Faculty of Science and Industrial Technology

ระดับปริญญาตรี


หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Information Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ)
Bachelor of Science (Material Technology and Industrial Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Material Technology and Industrial Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีเพื่ออุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Chemistry for Industry)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เคมีเพื่ออุตสาหกรรม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Chemistry for Industry)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน)
Bachelor of Science (Environment for Sustainability)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Environment for Sustainability)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Occupational Health and Safety)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (การจัดการงานวิศวกรรม)
Bachelor of Engineering (Engineering Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (การจัดการงานวิศวกรรม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Engineering Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

ระดับปริญญาโท


หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยียาง)
Master of Science (Rubber Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เทคโนโลยียาง)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Rubber Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ)
Master of Science (Applied Mathematics and Computing Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Applied Mathematics and Computing Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
Master of Science (Applied Chemistry)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เคมีประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Applied Chemistry)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

ระดับปริญญาเอก


หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยียาง)
Doctor of Philosophy (Rubber Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เทคโนโลยียาง)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Rubber Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File