คณะเศรษฐศาสตร์

Faculty of Economics

ระดับปริญญาตรี


หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ)
Bachelor of Economics (Agribusiness Economics and Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Econ. (Agribusiness Economics and Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศ.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) B.Econ.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

ระดับปริญญาโท


หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจเกษตร)
Master of Business Administration (Agribusiness Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตร)
อักษรย่อปริญญา (English) M.B.A. (Agribusiness Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File