คณะเทคนิคการแพทย์

Faculty of Medical Technology

ระดับปริญญาตรี


หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
Bachelor of Science (Medical Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Medical Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File