บัณฑิตวิทยาลัย (สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)

Graduate School (The Marine and Coastal Resources Institute)