คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science

ระดับปริญญาตรี


หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
ชื่อปริญญา เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Technology (Information Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Tech. (Information Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
Bachelor of Science (Statistics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (สถิติ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Statistics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
Bachelor of Science (Mathematics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (คณิตศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Mathematics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เคมี)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Chemistry)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
Bachelor of Science (Microbiology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (จุลชีววิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Microbiology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
Bachelor of Science (Biology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (ชีววิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Biology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Bachelor of Science (Biotechnology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Biotechnology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
Bachelor of Science (Physics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (ฟิสิกส์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Physics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science (Computer Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Computer Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
Bachelor of Science (Polymer Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Polymer Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
Bachelor of Science (Materials Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วัสดุศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Materials Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี-ชีววิทยาประยุกต์)
Bachelor of Science (Chemistry-Biology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เคมี-ชีววิทยาประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Chemistry-Biology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Information and Communication Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

ระดับปริญญาโท


หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
Master of Science (Materials Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วัสดุศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Materials Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม)
Master of Science (Science for Industry)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Science for Industry)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์)
Master of Science (Forensic Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Forensic Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
Master of Science (Polymer Science and Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Polymer Science and Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์)
Master of Science (Anatomy)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Anatomy)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ)
Master of Science (Molecular Biology and Bioinformatics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Molecular Biology and Bioinformatics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
Master of Science (Biology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (ชีววิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Biology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
Master of Science (Microbiology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (จุลชีววิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Microbiology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
Master of Science (Chemistry)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เคมี)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Chemistry)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี)
Master of Science (Microbiology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (ชีวเคมี)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Microbiology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา)
Master of Science (Pharmacology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เภสัชวิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Pharmacology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา)
Master of Science (Physiology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (สรีรวิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Physiology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
Master of Science (Applied Statistics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (สถิติประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Applied Statistics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
Master of Science (Mathematics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (คณิตศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Mathematics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Master of Science (Computer Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Computer Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
Master of Science (Physics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (ฟิสิกส์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Physics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธรณีฟิสิกส์)
Master of Science (Geophysics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (ธรณีฟิสิกส์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Geophysics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

ระดับปริญญาเอก


หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
Doctor of Philosophy (Polymer Science and Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Polymer Science and Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ)
Doctor of Philosophy (Molecular Biology and Bioinformatics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Molecular Biology and Bioinformatics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)
Doctor of Philosophy (Biology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (ชีววิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Biology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
Doctor of Philosophy (Microbiology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Microbiology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี)
Doctor of Philosophy (Chemistry)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เคมี)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Chemistry)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี)
Doctor of Philosophy (Microbiology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (ชีวเคมี)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Microbiology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยา)
Doctor of Philosophy (Physiology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (สรีรวิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Physiology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Mathematics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Mathematics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)
Doctor of Philosophy (Physics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (ฟิสิกส์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Physics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ธรณีฟิสิกส์)
Doctor of Philosophy (Geophysics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (ธรณีฟิสิกส์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Geophysics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File