คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

Faculty of Technology and Environment

ระดับปริญญาตรี


หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม)
Bachelor of Science (Environmental Geoinformatics Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Environmental Geoinformatics Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
Bachelor of Science (Environmental Technology and Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Environmental Technology and Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง)
Bachelor of Science (Marine Science and Coastal Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Marine Science and Coastal Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

ระดับปริญญาโท


หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืน)
Master of Science (Environmental Science and Sustainability Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืน)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Environmental Science and Sustainability Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
Master of Science (Environmental Technology and Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Environmental Technology and Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

ระดับปริญญาเอก


หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืน)
Doctor of Philosophy (Environmental Science and Sustainability Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืน)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Environmental Science and Sustainability Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File