คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Faculty of Science and Technology

ระดับปริญญาตรี


หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science (Mathematics and Computer Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Mathematics and Computer Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมสีเขียว
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรมสีเขียว)
Bachelor of Science (Green Industrial Chemistry)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรมสีเขียว)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Green Industrial Chemistry)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยียาง)
Bachelor of Science (Rubber Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยียาง)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Rubber Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร)
Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Nutrition and Dietetics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)
Bachelor of Science (Food Science and Nutrition)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Food Science and Nutrition)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี-ชีววิทยา)
Bachelor of Science (Chemistry-Biology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Chemistry-Biology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
Bachelor of Science (Agricultural Technology )
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Agricultural Technology )
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง)
Bachelor of Science (Fishery Technology and Innovation)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Fishery Technology and Innovation)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
Bachelor of Science (Physics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (ฟิสิกส์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Physics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

ระดับปริญญาโท


หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
Master of Science (Applied Chemistry)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เคมีประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Applied Chemistry)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
Master of Science (Polymer Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Polymer Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์)
Master of Science (Applied Mathematics and Innovation in Mathematics Teaching)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Applied Mathematics and Innovation in Mathematics Teaching)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
Master of Science (Applied Physics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Applied Physics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง)
Master of Science (Fishery Science and Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Fishery Science and Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเชิงนวัตกรรม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเชิงนวัตกรรม)
Master of Science (Innovative Food Science and Nutrition)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเชิงนวัตกรรม)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Innovative Food Science and Nutrition)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)
Master of Science (Applied Biology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (ชีววิทยาประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Applied Biology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล)
Master of Science (Research Methodology and Data Analytics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Research Methodology and Data Analytics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)
Master of Science (Agricultural Science and Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Agricultural Science and Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

ระดับปริญญาเอก


หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
Doctor of Philosophy (Polymer Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Polymer Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File

หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล)
Doctor of Philosophy (Research Methodology and Data Analytics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Research Methodology and Data Analytics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ Download File